Högre utbildning söker redaktörer

2018-01-19

Tidskriften

Högre utbildning sjösattes 2010 och är Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot undervisning, lärande och utbildning inom högskolan. Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk disciplinöverbryggande arena för kunskapsbildning. För mer uppgifter om tidskriftens inriktning och organisation, se Högre utbildning.

Redaktörsrollen

Redaktionen består av fem till sex redaktörer, varav två är huvudredaktörer med särskilt ansvar för det övergripande arbetet med tidskriften, såsom policyfrågor, finansiering, förlagskontakter mm. Redaktionsmötena hålls i genomsnitt en gång varannan vecka (mindre frekvent under sommar- och vinteruppehållen) via en e-mötestjänst. Mellan mötena ansvarar varje redaktör för de bidrag denna tilldelats och eventuellt andra uppgifter. En gång per år anordnas ett internat (1,5-2 dagar). Som stöd för redaktionen finns ett redaktionsråd. Möte med rådet sker vanligtvis en gång per år, antingen vid redaktionsinternatet eller vid ett separat tillfälle).

I redaktörskapet ingår att göra en första kvalitetsbedömning av alla inkomna bidrag, kommunicera med författare och granskare, sammanställa bedömningar, författa omdömen, bedöma reviderade bidrag samt ge redaktionell återkoppling på texter (även avseende läsbarhet). Alla redaktörer deltar även i det långsiktiga arbetet med tidskriften.

Förväntningar på redaktörer

Redaktörer bör ha lång erfarenhet av högre utbildning, både som verksamhet och som studieobjekt. Eftersom tidskriften är fältinriktad, snarare än disciplinär, krävs breda teoretiska och metodologiska kunskaper. Redaktörer bör minst ha doktorsexamen och bör ha publicerat inom fältet högre utbildning. Ett redaktörskap är på tre år eller längre och huvudredaktörer bör först ha varit verksamma som redaktörer. Arbetstid inom ramen för den egna tjänsten, motsvarande ca 10 procent av heltid, är en förutsättning för redaktörskap.

Val av redaktörer

Val av redaktörer, huvudredaktörer och redaktionsrådsmedlemmar görs av innevarande redaktion. I normalfall sker en ansökningsomgång per år och redaktörsperioderna startar vid årsskiftet. Vid val till redaktionen och redaktionsrådet eftersträvas heterogenitet både avseende ämnesbakgrund och lärosätestillhörighet. Till redaktionsrådet eftersträvas även skandinavisk representation.

Ansökan om redaktörskap

Ansökan (eller frågor) skickas till Anders Sonesson och Mona Fjellström (anders.sonesson@ahu.lu.se och mona.fjellstrom@umu.se) senast 1. juni och ska innehålla:

  • namn, akademisk grad/titel
  • tillhörighet och anställning/roll
  • publikationsförteckning
  • kort redogörelse av erfarenheter av högre utbildning som verksamhet och studieobjekt
  • försäkran om att man kan delta i redaktionsarbete under tre år, motsvarande 10 procent av tjänst (dvs att man har tid inom ramen för sin tjänst).

Besked ges i samband med höstterminens start och tillträde sker vid årsskiftet (viss orientering i systemet och processerna behöver göras redan under hösten).