Högre utbildning

Vol. 11 | Nr. 1 | | 115

Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Att öka internationaliseringen inom högre utbildning och speciellt lärarutbildningen har länge varit en viktig fråga. Det handlar vanligen om att studenter ska få möjlighet att skaffa kunskaper om lärande ur ett interkulturellt perspektiv så att de kan verka i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Det finns forskning som visar vilka effekter internationella utbyten under några månader eller år kan få men det finns få studier av lärarstudenter som genomför kortare internationella utbyten. I denna studie har skriftliga reflektioner i samband med lärarstudenters två veckor långa utlandspraktik i Uganda samlats in för att beskriva de erfarenheter som studenter fått samt hur dessa kan möjliggöra utveckling av interkulturella perspektiv. Genom en kvalitativ innehållsanalys framträder tre teman av erfarenheter som utlandspraktiken har gett upphov till: kulturella, didaktiska och personliga. Den kulturella dissonans som uppstår när studenterna under två veckor får möjlighet att möta en kultur som skiljer sig från den de är vana vid utmanar deras förståelse genom så väl positiva som negativa upplevelser. Även en kortare utlandspraktik med goda möjligheter till reflektion kan bidra till erfarenheter viktiga för att utveckla kunskaper så att de kan verka i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.

Nyckelord: utlandspraktik, interkulturella perspektiv, internationalisering, lärarutbildning

To increase internationalisation in higher education and especially teacher education has been an important issue for a long time. The focus is often about students’ opportunities to acquire knowledge about learning from an intercultural perspective so that they can operate in a globalized and multicultural society. There are research results indicating the effects a few months or a year’s international exchange, but there is a lack of studies about the outcomes of shorter international exchanges. In this study, written reflections of student teachers’ two-week internships at primary schools in Uganda have been collected to describe students’ experiences and how these could enable the development of intercultural perspectives. Through a qualitative content analysis, three themes emerge: cultural, didactic and personal. The cultural dissonance that arises in relation to these three themes when students are involved in a new culture challenges their understanding, with positive as well as negative aspects. A short internship abroad has a potential to contribute with experiences important for developing intercultural knowledge so that they can operate in a globalized and multicultural society.

Keywords: internship abroad, intercultural perspective, internationalisation, teacher education

*Författarkontakt: maria.svensson@ped.gu.se

Artiklar och reflektioner är kollegialt granskade. Övriga bidragstyper granskas av redaktionen. Se ISSN 2000-7558

©2021 Maria Svensson. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (), allowing third parties to share their work (copy, distribute, transmit) and to adapt it, under the condition that the authors are given credit, that the work is not used for commercial purposes, and that in the event of reuse or distribution, the terms of this license are made clear.

Citation: (). «Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv», Högre utbildning, 11(1), 115.

INLEDNING

Internationalisering av högre utbildning

Internationalisering används ofta för att beskriva internationella dimensioner av högre utbildning men det betyder olika saker i olika sammanhang. Den kan innefatta en rad internationella aktiviteter som till exempel akademisk rörlighet för studenter och lärare; internationella kopplingar, partnerskap och projekt; nya internationella akademiska program och forskningsinitiativ (se t.ex. The Bologna declaration, 1999; Sanderson, 2011). I andra betyder det att man inkluderar en internationell, interkulturell och/eller global dimension i läroplanen och lärandeprocessen (Knight, 2008; Slethaug, 2007). Begreppet internationalisering av högre utbildning har relativt lång historia, i Sverige fick arbetet en tydligare struktur under 1970-talet. Syftet var att den internationaliserade utbildningen skulle skapa global öppenhet, medvetenhet och handlingsberedskap samt förståelse och respekt för andra folk och kulturer. Idag har internationalisering en tydlig plats i högre utbildning och regeringen genomför återkommande utredningar av högre utbildning med fokus på internationalisering (SOU 2018:3).

En möjlighet att skapa utbildningsmiljöer som erbjuder mångfald och interkulturella möten är genom praktik utomlands (Chan & Parr, 2012; Deardorff, 2006). Genom att studenter i samband med praktik utomlands görs medvetna om kulturer, deras egna och andras, kan det hjälpa dem att tolka och förstå dagens mångkulturella samhällen (Chan & Parr, 2012).

Problemområde och syfte

Internationalisering ska bidra till och stärka utbildningarnas kvalitet (se t.ex. Acedo, 2012; Altbach, Reisberg & Rumbley, 2010, Wihlborg, 2009). Inom lärarutbildningarna och andra yrkesutbildningar lyfts ofta problemet med att integrera internationalisering speciellt när det gäller att genomföra längre vistelser utomlands (Abraham & von Brömssen, 2018; Batey & Lupi, 2012; Mahon & Cushner, 2012). En av anledningarna till att det i lärarutbildningen upplevs som problematiskt att integrera internationalisering är att det finns en stark koppling till det sammanhang där den färdiga läraren ska verka (Acedo, 2012; Wihlborg, 2009). Det handlar om att man under sin utbildning ska utveckla en förståelse för skolans historia och kultur samt förbereda sig på att följa de nationella styrdokument som finns för undervisningens innehåll. Trots detta anses internationalisering vara en viktig del av lärarutbildningen inte minst för att skapa en förståelse för olika kulturer och en beredskap att arbeta i ett globalt och mångkulturellt samhälle (Sieber & Mantel, 2012: Slethaug, 2007). Genom en ökad förståelse för de upplevelser och erfarenheter lärarstudenter bär med sig efter en kortare utlandspraktik kan kurser och program inom lärarutbildningen på ett mer kvalificerat sätt förbereda studenterna samt ta ställning till fördelar och nackdelar med att integrera utlandsvistelser i utbildningen (Abraham & von Brömssen, 2018; Dooly & Villanueva, 2006; Goodwin, 2010). För att motivera kortare utlandspraktik i lärarutbildningen behövs studier som undersöker på vilka sätt dessa kan bidra till utveckling av lärares profession, föreliggande studie ska ses som ett bidrag i denna riktning.

Grundlärarstudenter vid Göteborgs universitet har under ett antal år erbjudits möjligheten att genomföra en två veckor lång utlandspraktik i Uganda. Tanken har varit att de ska få möjlighet att möta undervisning i en annan kultur men även att de ska utmanas och utvecklas i sin roll som lärare. För att få en större förståelse för studenternas erfarenheter av en kortare utlandsvistelse i relation till deras möjligheter att utveckla förståelse för interkulturellt perspektiv genomförs aktuell studie. De frågor som ställs i relation till studenternas erfarenheter av sin utlandsvistelse är: Vad lyfter lärarstudenter fram som betydelsefulla erfarenheter från sin utlandspraktik? och Hur förhåller sig deras erfarenheter till möjligheter att utveckla interkulturella perspektiv?

BAKGRUND

Internationalisering och interkulturellt perspektiv

Många forskare har försökt ringa in och definiera internationalisering av högre utbildning. Den mest använda definitionen är myntad av den kanadensiska forskaren Jane Knight, enligt vilken internationalisering är:

“The process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of post-secondary education.” (Knight, 2004, s. 11)

Internationalisering är inte ett mål i sig självt utan bör vara en del i att höja kvaliteten och relevansen av utbildning och forskning (Knight, 2008). Deardorff (2006) poängterar att ett meningsfullt resultat av internationaliseringsinsatser vid institutioner som arbetar med lärarutbildning är utvecklingen av interkulturellt kompetenta studenter. I relation till kontexten där den aktuella studien genomförs är den interkulturella dimensionen viktig och en definition från Bennett (2009) ringar in det som här avses med begreppet interkulturellt:

“Acquiring increased awareness of subjective cultural context (world view), including one’s own, and developing greater ability to interact sensitively and competently across cultural contexts as both an immediate and long-term effect of exchange.” (Bennett, 2009, s. 3)

Interkulturella perspektiv kan beskrivas som en förståelse för interaktionen mellan människor vars kulturer skiljer sig åt i något avseende (Dunne, 2011; Stier, 2019). Det handlar också om att utveckla förmågan att förändra sina referensramar och sin förståelse om sin omvärld samt att utveckla sin förmåga att uppträda på ett lämpligt och effektivt sätt i interkulturella situationer (Deardorff, 2006). Interkulturellt perspektiv kan relateras till den inhemska, samhälleliga mångfalden, det innebär att interkulturella perspektiv kan synliggöras i den nationella kontexten, internationalisering på hemmaplan (Knight, 2004). Det finns även argument för att möjligheten att bygga en förståelse för interkulturella perspektiv ökar genom att involveras i olika nationers kulturer (Dunne, 2011). Att under en tid vistats i en annan kultur innebär en möjlighet att möta och involveras i nya sammanhang (Marx & Moss, 2011).

Internationalisering med fokus på lärarutbildningen

Internationalisering som en del av lärarutbildningen motiveras av Goodwin (2010) med tre argument. Det första är för att elevgruppen i klassrummen idag är mycket mer heterogen än den tidigare varit, nästan oavsett vilket land man tittar på. Det andra argumentet är att inte bara elever bidrar till större mångfald, utan även de lärare och andra som är verksamma i skolan bidrar till större mångfald än tidigare. Det tredje argumentet hon nämner är att elever inte bara kommer från fler delar av världen idag, utan att de också kommer med olika bakgrund och förutsättningar som kräver att läraren kan anpassa sig efter dessa. Goodwin anser också att om lärare ska lyckas med att konfrontera sina fördomar, och på så sätt förbereda sig på att undervisa en heterogen klass, krävs det att lärarutbildningen blir obekväm, alltså ger studenter möjlighet att förhålla sig till frågor om rasism, klassklyftor etc. Därför är en erfarenhet av utbildning i främmande kulturer och skolor en central aspekt av lärarutbildningsstudier och viktigt för att påverka lärarnas interkulturella utveckling (Marx & Moss, 2011).

Studier har visat att lärarstudenter som genomfört delar av sin utbildning utomlands har större karriärmöjligheter och ofta känner större självförtroende än lärarstudenter som inte gjort det (Mahon, 2010). Även ett kort utbyte har en positiv effekt hos lärarstudenter då de har visats få större självförtroende, ökad respekt för olikheter och fått en större förståelse för vikten av god kommunikation (se t.ex. Abraham & von Brömsen, 2018; Mahon, 2010; Pence & Macgillivray 2008; Willard-Holt, 2001). Lärarstudenter beskriver till exempel att de genom att delta i praktik utomlands får ett bättre självförtroende när det gäller att kommunicera på engelska (Kabilan, 2013). Forskningen visar även att när lärarstudenter får möjlighet att erfara en annan lärarfilosofi och nya pedagogiska tekniker så lär de sig mer om sig själva och får därigenom större självförtroende, ny kompetens och större förståelse för både lokal och global mångfald (se t.ex. Mahon & Cushner, 2012; Sahin, 2008). Många studier som på olika sätt undersöker lärarstudenters studier utomlands har ofta sitt ursprung i USA eller Asien. I en studie från 2018 av Abraham och von Brömsen har svenska ämneslärarstudenters erfarenheter av fältstudier i Sydafrika undersökts. De konstaterar att det är svårt att säga om studenterna efter sin utlandsvistelse blev mer interkulturellt kompetenta men deras resultat visar att studenterna i sina reflektioner analyserade den nationella kontexten mer kritiskt.

Trots att forskningen visar att fördelarna med att genomföra delar av sin utbildning utomlands är det fortfarande relativt få inom lärarutbildningsprogrammen som deltar i någon internationell kurs eller anser att de under sin utbildning möter internationella perspektiv (se t.ex. Wilwohl, 2017; Shaklee & Bailey, 2012). Faktorer som ses som orsaker till detta är enligt Wilwohl (2017) ett kulturellt motstånd mot internationaliseringen av högre utbildning, tolkningen av vad som kan förväntas ingå i en lärarlegitimation och kopplingen till politisk styrning av skolan. Det finns också en betoning på betydelsen av att genomföra praktik i skolor inom det system som man sedan kommer att undervisa i sin kommande lärarroll (Mahon, 2010). Samtidigt finns studier som poängterar betydelsen av att genomföra praktik utomlands för att på så sätt få en möjlighet att utmanas och få en förståelse för interkulturella perspektiv (Chan & Parr, 2012; Deardorff & Jones, 2009). Det finns ett ökat intresse för att utöka möjligheterna för studenter att genomföra korta utbyten vilket möjliggör att internationaliseringserfarenheter öppnas för fler studenter. Fördelar med korta internationella utbyten handlar bland annat om att det inte blir lika stor påverkan på hemförhållanden (Batey & Lupi, 2012). För lärarstudenter är denna möjlighet speciellt viktig eftersom de går en professionsutbildning som är styrd av statliga regleringar med få möjligheter till flexibla studieplaner. Det behövs dock fler studier av vad dessa korta utbyten har för betydelse för studenternas utveckling mot en lärarprofession.

Utlandspraktik – en del av grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet

Sedan 2014 bedrivs ett aktivt arbete för att erbjuda en kortare utlandspraktik för de studenter som går grundlärarprogrammet. Under studenternas tredje verksamhetsförlagda utbildningskurs (VFU-kurs) finns det möjligheter för studenterna att genomföra två av fem praktikveckor utomlands. Samtliga studenter som önskar genomföra praktik utomlands uppmanas att i god tid (ett till två år), före termin sex då den tredje VFU-kursen infaller, söka stipendier från en lokal fond. Det finns inte någon garanti att studenterna får medel men andelen beviljade medel har varit hög de senaste åren. Om studenterna beviljas medel täcker dessa normalt resa, boende, visum och vaccinationer. Totalt har 98 studenter genomfört utlandspraktik i Uganda och 12 lärare från institutionen har varit medföljandelärare under åren 2014–2019. Institutionens övergripande mål är att utlandspraktiken ska ge studenterna unika erfarenheter om hur det kan vara att verka som lärare i ett annat land samt ge studenter ett internationellt perspektiv i relation till sin framtida yrkesutövning.

Skolorna där studenterna genomför sin praktik i Uganda (sex stycken) är ”Primary schools” med elever i åldern 6–12 år. Det är både privata och statliga skolor, några med en tydligt kristen profil, andra med muslimsk profil. Samtliga skolor ligger i stadsmiljö och flera av skolorna erbjuder möjligheter för eleverna att bo på skolan mot betalning. Statliga skolor är sedan 1997 gratis för alla men kostnad för måltider tillkommer (UNICEF For every child, 2020-08-11; Zuze & Leibbrandt, 2011). Förutsättningarna i de skolor som universitetet samarbetar med ser olika ut både då det gäller materiella tillgångar, klassernas storlek (25–80 elever/klass) och lärartätheten vilket påverkar undervisningsmetoderna och kvaliteten (se t.ex. O’Sullivan, 2006). De nationella läroplanerna för de första tre åren är indelade i teman, tolv olika för varje år, t.ex. Vår skola, Våra hem, Vårt samhälle, Kropp och hälsa och Väder. De resterande fyra åren riktas mer mot ämnesstudier såsom engelska, matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och idrott (National Curriculum Development Centre, 2020-08-11).

METOD

Denna kvalitativa studie bygger på data från lärarstudenters skriftliga reflektioner i samband med utlandspraktik i Uganda. Data är insamlade från fyra olika grupper mellan hösten 2017, då upplägget med skriftliga reflektioner startade, och våren 2019. Samtliga studenter som deltog i utlandspraktiken i Uganda under denna period ingår i studien. Då data samlades in var syftet i första hand att få studenterna att reflektera kring sina upplevelser, inte att samla data till föreliggande studie. Intresset för att använda reflektionerna till en studie kom efter att ha deltagit vid två tillfällen som medföljandelärare. Sedan 2017 finns det reflektioner från totalt 36 studenter (se tabell 1). Studien har inte för avsikt att beskriva studenternas individuella erfarenheter eller om, och i sådana fall hur, dessa förändrats under deras vistelse. Studien handlar istället om att få en samlad bild av de erfarenheter som de fyra grupperna av studenter tillsammans ger uttryck för. Innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) har använts för att ta fram teman och kategorier där studenternas erfarenheter beskrivs.

Genomförande

Som inledning på Ugandaresan fick de studenter som ville skriftligen svara på frågan: Jag vill åka till Uganda och göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för att … Under de två veckor som studenterna befann sig på utlandspraktik i Uganda genomfördes tre till fem frivilliga reflektioner. Reflektionerna genomfördes efter skoldagens slut då studenterna togs emot av medföljandelärare som efter muntliga reflektionssamtal bad dem som ville att skriva ner tre saker som de bar med sig från dagen på skolan. Uppmaningen formulerades på följande sätt: Skriv tre saker som du tar med dig från dagen, saker som du kommer ihåg, som har haft betydelse eller som stuckit ut på något sätt. Avsikten med reflektionerna var att studenterna skulle få formulera sina tankar och försöka fånga så mycket som möjligt av sina upplevelser. Reflektionerna kom att handla om allt från personliga känslor till konkreta händelser och erfarenheter. Efter utlandspraktiken fick studenterna vid ett uppföljningstillfälle möjlighet till ytterligare en reflektion: Skriv ner tre saker som ni bär med er från er utlandspraktik i Uganda. Samtliga reflektioner samlades in av medföljandeläraren med studenternas godkännande om att de skulle kunna användas för utvecklings- eller forskningsarbete. Reflektionerna initierades av medföljandelärare men var frivilliga och några studenter har av olika skäl inte deltagit i samtliga reflektioner och det varierar mellan grupperna hur många reflektioner som totalt genomfördes, fyra till sju reflektioner (se tabell 1).

Tabell 1. Det antal studenter som deltog i studien samt antalet reflektioner som utgör datamaterial i studien
Tidpunkt Antal studenter Antal reflektioner
Nov 2017 12 70
Sep 2018 7 27
Jan 2019 5 24
Mars 2019 12 46
TOTALT 36 167

ANALYS

Innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005) är en metod för att analysera skriftlig, muntlig eller visuell kommunikation, i föreliggande studie är det frågan om studenternas skriftliga reflektioner av sina upplevelser under utlandspraktiken i Uganda. Enligt Patton (1990) inbegriper en kvalitativ innehållsanalys en process att identifiera, koda samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i det empiriska materialet. Resultatet av analysen är begrepp eller kategorier som beskriver det fenomen som studien avser att studera, studenters erfarenheter under sin utlandspraktik. Under analysen läses reflektionstexterna igenom vid upprepade tillfällen för att få en uppfattning om helheten. Efter den första genomläsningen av samtliga reflektionstexter görs en genomläsning där de första intrycken och tankarna noteras. Nyckelord och fraser i texten noteras, i studiens reflektioner markeras ord som: disciplin, sång och dans, undervisning, strukturerat-ostrukturerat, kunskap, förståelse, kultur-kulturell, individanpassning, personlig utveckling och kommunikation. Orden och fraserna kommer direkt från texterna och blir ett första kodningssystem. I nästa steg sorteras koderna i kategorier baserat på hur koderna är relaterade. De kategorier som framträder används för att organisera och gruppera koder i meningsfulla kluster eller teman. De teman som då uppstår är: kulturella erfarenheter, didaktiska erfarenheter och personliga erfarenheter.

Etiska överväganden

Denna studie har genomförts i linje med etablerade svenska etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017). Studenterna informerades om att deras reflektioner skulle kunna komma att användas i utvärderings- och forskningssyfte. Deltagandet var frivilligt vilket innebar att de kunde avstå från att lämna in sina reflektioner, alla studenter som genomförde utlandspraktik mellan 2017–2019 valde att delta med en eller flera skriftliga reflektioner. Studenternas reflektioner anonymiserades och data förvarades på ett säkert sätt.

RESULTAT

Resultatet presenteras utifrån de tre teman som reflekterar studenternas beskrivningar från utlandspraktiken: kulturella, didaktiska och personliga erfarenheter. Till respektive tema finns ett antal kategorier som framträder ur den kodning som genomförts. Kategorierna presenteras med något citat som ses som representativt.

Tema 1 – Kulturella erfarenheter

Studenterna visar på erfarenheter kopplade till den kultur som råder på skolorna och i samhället. Den kultur som råder påverkar inställningar och förväntningar hos både elever och lärare på skolan. Studenternas reflektioner speglar framför allt det som de upplever som stora skillnader mellan den svenska och den ugandiska skolkulturen. Studenternas reflektioner indikerar att de har fått uppleva att skolans roll som en del av samhället ser annorlunda ut jämfört med vad de är vana vid. Temat beskriver två fjärdedelar av reflektionerna och är på så sätt det tema som de flesta reflektioner kan kopplas till. De tre kategorier som ringar in temat är:

 • Disciplin
 • Lärarens roll
 • Elevers inställning

Disciplin

Genomgående i alla studentgruppernas reflektioner tas erfarenheter kring disciplinen i skolan upp. Det nämns i positiva ordalag genom den uppmuntran som de upplever att ramsor och sånger har och det faktum att alla deltar. Det nämns också i negativa ordalag genom att de ser att eleverna blir slagna, även om detta inte är tillåtet enligt lag, och genom att lärarna hänger ut och hånar eleverna inför sina klasskamrater.

I citatet nedan ser vi exempel på sånger och ramsors betydelse för att skapa ordning och koncentration.

En sak jag har sett flera lärare göra är att ta små pauser när de har märkt att eleverna är trötta och inte orkar följa med i undervisningen riktigt. Då har de bett alla ställa sig och gjort en kort ramsa eller dans, och sen har energin varit mycket högre i klassen. Det kommer jag ta med mig till mitt framtida klassrum! (Sara, jan 2019)

I samtliga studentgrupper redovisades erfarenheter av disciplinära åtgärder som de upplevde kränkte eleverna. Det handlade om lärarnas sätt att bemöta eleverna och de åtgärder som lärarna tog till för att hålla ordning i klasserna.

Jag tycker det är svårt när eleverna blir straffade. Idag blev de slagna på fingrarna. Det är jobbigt att se. (Eva, nov 2017)

En student lyfter fram att det den kultur som skapas i skolan har betydelse för samhället och att det sätt som man skapar disciplin och undervisar får konsekvenser.

Inser skolans makt i ett fostrande. Vilken” impact” det går att ha på eleverna samt vilket ansvar det ger oss. Eftersom det var så tydligt på barnen i ugandiska skolan att de stöptes i en form och endast en form. Vi har ett ansvar att bejaka olikheter för att främja identitetsutveckling och yttrande av egna åsikter. (Jonna, nov 2017)

Studenterna möter en annan syn på uppfostran och disciplin än vad de är vana vid i den svenska skolan och i det svenska samhället. Det får dem att fundera på barns rättigheter och på hur vi i den svenska skolan försöker skapa en miljö med ömsesidig respekt och ett positivt skolklimat.

Lärarens roll

Lärarens roll i klassrummet och på skolan uppfattar studenterna som auktoritär och tydligt hierarkisk. Ytterligare en reflektion som studenterna gör är den syn som läraren har på undervisningstid. De upplever att undervisningstid uppfattas annorlunda eftersom lektionerna kan börja sent, de kan dra över tiden och ha längre lektioner än vad som står på schemat.

En tredje reflektion är över hur lärarna inte verkar vara så måna om schemat och när deras lektioner börjar. Under tre dagar har varje lektion börjat sent eller dragit ut på tiden. Därav känns det som att de inte är så effektiva med tiden utan eleverna får sitta och vänta mycket på sin lärare att börja lektionen. (Malin, jan 2019)

Studenterna tar också upp att lärarna är måna om att kunna gå iväg då det är rast och lämnar då eleverna åt sig själva. De uppfattar det som både positivt och negativt att det är minst två lärare i klassrummet under lektionerna, en lärare som sköter undervisningen och en som sitter längst bak och rättar elevernas skrivböcker vilket kan upplevas som positivt då det finns två lärare i klassrummet samtidigt men det kan även upplevas som negativt om läraren sitter och sover längst bak.

I varje klass är de tre lärare och det är alltid minst två i klassrummet. T ex om SST-läraren undervisar så sitter matte-läraren och rättar i samma rum. Jag tror att detta skapar ett visst lugn både för lärare och elever – kanske ngt man kan anamma emellanåt i Sverige, särskilt i situationer när det blir oroligt i klassrummet. (Martin, sep 2018)

En lärare vi sett under dessa veckor sitter alltid längst bak i klassrummet på en bänk och ser drogad ut. Hon sitter och sover och när man pratar med henne går ögonen nästan i kors. Hur upplever eleverna detta? (Louise, jan 2019)

Studenterna lyfter framför allt fram det som skiljer sig från vad de har sett tidigare men de nämner även att det finns lärare som visar stor omsorg och kärlek till sina elever.

Lärarnas relation till eleverna tycktes till en början hård och kall, snudd till militärisk. Men allt eftersom veckan har gått märker man att det finns mycket kärlek och omtanke till eleverna. (Sara, nov 2017)

Studenterna är under utbildning och det är därför speciellt intressant för dem att studera hur andra hanterar den roll som de själva snart står inför. Att studera lärarrollen och reflektera kring den är ett sätt att skapa sin egen läraridentitet.

Elevers inställning

Studenterna upplever att eleverna på de skolor de har gjort sin praktik ger uttryck för livsglädje och har stor motivation till att lära. De upplevs som fokuserade och intresserade under lektionerna och har nära till skratt.

Barnens livsglädje kommer jag bära med mig för alltid. Även om de inte alltid kan ha det så lätt så verkar barnen lyckliga och glada. De flesta uppskattar skolan och förstår att utbildning är nödvändigt för att kunna komma någonstans. Jag hoppas få möjligheten att förmedla detta hemma. (Thea, nov 2017)

Under sin utlandspraktik försöker studenterna att förstå alla delar av skolan och eleverna är en central del av skolans verksamhet. Att studenterna lyfter fram elevers inställning och upplevelser är en viktig del av att förstå skolkulturen men också samhället. De möter elever som går i en skola med en annan hierarkisk struktur än den svenska och med en annan inställning till skolan.

Tema 2 – Didaktiska erfarenheter

I detta tema gör studenterna reflektioner av hur de har upplevt undervisningen och hur de uppfattar möjligheterna och förutsättningarna för lärande i de skolor de genomför sin utlandspraktik under två veckor. Ungefär en tredjedel av reflektionerna ingår i Tema 2. Temat beskrivs genom fyra kategorier som tillsammans ger en bild av vilka didaktiska erfarenheter som har synliggjorts för studenterna under vistelsen. Kategorierna är:

 • Undervisningsmetod
 • Kunskapssyn
 • Individanpassning
 • Förutsättningar/Ramar

Undervisningsmetod

I denna kategori tar studenterna upp hur de upplever att undervisningen bedrivs. Undervisningsmetoden som de framför allt möter är katederundervisning med upprepningar och utantillkunskap. I början av vistelsen ser de den styrda katederundervisningen som negativ men när de varit i skolan en tid lyfter en del fram fördelar med den metoden och att sådan undervisning även skulle kunna bedrivas i svenska skolor.

Läraren har ingen frihet att planera eller anpassa. Eleverna bara härmar, i skrift och tal. Det saknas utrymme för skapande, eget tänkande, kreativitet, problemlösning … (Mars 2019)

Upplägget på lektionerna var samma oavsett ämne, läsa högt i kör och skriva av meningar och ord i skrivboken. (Thea, nov 2017)

Hur repetition och prata i kör kan vara användbart ibland. En del av metoden här i Uganda skulle vara passande vid väl valda tillfällen hemma i mitt kommande klassrum. (Tove, mars 2019)

Studenterna tar också upp skillnader i styrdokumenten som de uppmärksammat. Det handlar framför allt om att styrdokumenten i Uganda har en högre detaljnivå än de svenska styrdokumenten och på så sätt anser de att möjligheter till användning av olika metoder begränsas.

Skillnaden i styrdokument och förmågorna som eleverna ska få med sig från skolan. Också hur fritt vi har det som lärare, att planera våra lektioner och innehåll här i Sverige i jämförelse. (Odette, nov 2017)

När det gäller undervisningsmetoder lyfter studenterna också fram hur undervisningen innehåller många inslag av sång, ramsor, dans och sagor. Dessa moment har dels som syfte att hålla koncentrationen uppe i klassrummet, att markera att de ska arbeta med ett nytt arbetsområde eller som pedagogiskt verktyg för att lära eleverna något.

Hur musik och rörelse användes i klassrummet. Lektionerna ”avbröts” ofta med en sång och tillhörande rörelser. Till stor del berörde sångerna det som lektionen handlade om. (Linda, mars 2019)

Studenterna visar att de har fått nya erfarenheter om hur undervisning kan bedrivas där andra undervisningsmetoder än de som de har mött tidigare hamnar i fokus. Reflektionerna speglas mot deras egna erfarenheter från svensk skola men också mot kurser som de gått på lärarutbildningen.

Kunskapssyn

Studenterna beskriver efter en tid på skolorna att de upplever att det finns skillnader kring hur man ser på kunskap och vad det innebär att förstå något. Detta kommer till exempel till uttryck i att de förundras över att ingen kontroll av elevernas förkunskaper görs eller att de upplever att det bara ges utrymme att svara rätt eller fel på frågor som ställs. Studenterna menar att det inte finns möjlighet för eleverna att ifrågasätta eller att ge uttryck för egna tankar. De upplever också problem när de själva håller i lektionerna och försöker genomföra moment där eleverna ska reflektera istället för att bara repetera. Eleverna har svårt att förstå vad de ska göra när de ska reflektera. Studenterna anser att det genom repetition och kopiering blir ytlig kunskap eftersom eleverna inte förstår vad det är de ska kunna.

Lärarna försöker inte förstå varför eller hur eleverna tänkt utan det är rätt eller fel. (Julia, nov 2017)

Alla upprepningar! Vilken typ av kunskap får eleverna? De får sällan, aldrig, tid att reflektera eller tänka själva. Men å andra sidan kan ju repetition och tydliga ramar gynna många barn. (Thea, nov 2017)

Att elevernas kunskap är så ytlig och att de till stor del bara kopierar svar utan att förstå vad det är de ska kunna. Vissa kan mer än andra men det är ingen djup förståelse tror jag. (Johanna, nov 2017)

En student lyfter också fram att det framför allt är ett behavioristiskt sätt att se på kunskap och att detta kan vara både positivt och negativt.

Jag tänker att det behavioristiska inte nödvändigtvis behöver vara dåligt! Jag har innan denna upplevelse haft en inställning till behaviorism som inte varit den bästa. Men nu känner jag att det är bättre än jag tidigare trodde och en kombo med behaviorism och andra teorier är bra. (Julia, nov 2017)

Studenterna tycker också att det är svårt att förstå hur man enbart genom faktakunskaper ska kunna förbereda eleverna för att överleva i dagens samhälle, speciellt som kunskap för att överleva är något som lärarna betonar att skolan ska utveckla hos eleverna.

Skolans roll att lära eleverna att överleva å ena sidan och faktakunskap å andra sidan. Att de å ena sidan förväntas bli självständiga men å andra sidan inte ska tänka själva eller ifrågasätta. (Ann, nov 2017)

Studenterna reflekterar kring kunskapssynen vilket indikerar en medvetenhet kring betydelsen av kunskapssyn i undervisningen. Genom att ställas inför en kunskapssyn som skiljer sig från den de tidigare mött blir deras medvetenhet om att man kan ha olika syn på kunskap uppenbar.

Individanpassning

I reflektionerna framkommer att det saknas individanpassningar av undervisningen och att elever med speciella behov inte får något tydligt stöd utan att det är det årligt testet som avgör om man får gå vidare till nästa klass eller inte. Om eleverna inte klarar testet får de gå om klassen.

Vad viktigt det är med individualisering av undervisningen. Här, där alla får samma, sitter det elever som får gå om och om för de inte får den hjälp de kanske behöver. (Odette, nov 2017)

Det finns enstaka reflektioner som lyfter fram att undervisningsmetoderna med repetitioner innebär att alla inkluderas och får lov att klara uppgiften på sin nivå utan att hamna utanför samt att det finns vissa anpassningar i form av olika nivågrupperingar på klasserna. En anpassning som också nämns i relation till en av skolorna är möjligheten för eleverna att i det årliga testet välja om de vill svara på frågor om islam eller om kristendom.

De gör inte skillnad på eleverna oavsett kunskapsnivå- på ett positivt sätt- dvs. Elever som har sen utveckling är med i gemenskapen och tillåts göra uppgifter utifrån sina egna förmågor. (Sofia, mars 2019)

Rektorn visade oss de sluttest som görs varje termin och där kunde eleverna välja om de ville svara på frågorna kring Islam eller de frågor som berörde Kristendomen, vare sig du var kristen eller muslim fick du välja vad du ansåg dig mest bekväm med. (Ida, sep 2018)

Individanpassning är en central fråga i den svenska skolan och studenterna har under sin utbildning fått kunskaper om detta och hur de på olika sätt ska arbeta med det i sin kommande yrkesroll. Bristen på individanpassning blir därför en viktig del av den didaktiska insikten från praktiken i den ugandiska skolan.

Förutsättningarna

Det framgår i flera reflektioner att förutsättningarna i skolan i form av material, lokaler och klassernas storlek är något som studenterna uppmärksammar. Studenterna nämner även att elevernas ekonomiska förhållanden synliggörs i skolan på så sätt att de har trasiga kläder eller inte har betalat för att få äta alla mål mat som erbjuds i skolan.

Det första som jag fann intressant var rörande hur klassrummen var uppbyggda med träbänkar, hårt betonggolv med sand på och hur lite material skolan kunde bistå sina elever med. Att få se alla dessa elever mer eller mindre ihop trängda på raderna var ett starkt intryck. (Malin, jan 2019)

Många går i trasiga kläder och skor. Klasstorlekarna är betydligt större och jag tycker att det även präglar undervisningen och förhållandet till eleverna. (Martin, sep 2018)

Studenterna uppmärksammar också att det inte är de materiella förutsättningar som avgör om undervisning kan bedrivas eller om möjligheter till lärande finns.

Det krävs inte så mycket för att få en skola att fungera. De har inga fönster/dörrar, snålt med material men de får det att fungera ändå. (Julia, nov 2017)

Förutsättningarna för att bedriva undervisning är viktiga och studenterna visar att de under sin utlandspraktik har fått nya erfarenheter kring de materiella förutsättningarnas betydelse men även att de kanske inte betyder så mycket som de tror.

Tema 3 – Personliga erfarenheter

Det framkommer i studenternas reflektioner från utlandspraktiken att den har haft betydelse för den personliga utvecklingen och för yrkesrollen även om detta tema är det som är minst representerat. En fjärdedel av reflektionerna kopplas till temat. De lyfter framför allt fram de positiva effekter som de upplever att utlandspraktiken har haft på dem. Temat personliga erfarenheter beskrivs genom två kategorier:

 • Den kommande yrkesrollen
 • Den personliga utvecklingen

Den kommande yrkesrollen

Studenterna ger uttryck för att de genom utlandspraktiken har blivit medvetna om en rad olika saker som kommer att påverka deras roll som lärare. Det handlar om allt från betydelsen av att använda sång och musik för att skapa glädje i undervisningen till hur begränsande det kan vara då man inte kan kommunicera med lärarkollegor på grund av att man inte har förstått de sociala koderna.

En sak jag vill använda mig av i mina framtida klasser är klappningen de har i min skola. Tycker att det känns så uppmuntrande till eleverna när läraren bad eleverna klappa för sig själva. Mer uppmuntran till eleverna behövs! (Helen, nov 2017)

Kulturkrocken! Fortfarande det jag tyckte var svårast under resans gång. De sociala koderna, i både klassrum och personalrum, var svåra att uppfatta och anpassa sig till. Fick mig att tänka på hur det är att komma som elever från ett annat land till svenska skolan och inte förstå de sociala koderna. (Eva, nov 2017)

Studenterna nämner också att de fått värdefulla erfarenheter kring lärarrollen och undervisningen under sin praktik. De ger också uttryck för att de har utvecklat sina förmågor att undervisa genom att hantera stora grupper och att genomföra undervisning på engelska.

Häftigt! Är känslan av att ha en lektion för 95 elever. Det går inte att sticka under stol med att känslan svämmar över en att man ändå klarar av att ha en fungerande lektion med så många elever. (Alva, sep 2018)

Känner mig mer säker på engelskan, då jag har känt mig osäker på den biten. (Eva, nov 2017)

Det framgår av studenternas reflektioner att de har utmanats i sin roll som lärare. Att de har fått erfarenheter om sig själva som lärare som är kopplade till den miljö som de har befunnit sig i under två veckor.

Den personliga utvecklingen

Det finns överlapp mellan denna kategori och kategorin Den kommande yrkesrollen men för att visa på den bredd i personliga erfarenheter som studenterna beskriver så lyfts i denna kategori fram att studenterna upplever att de har utmanat sig själva och att det har inneburit både positiva och negativa känslor men att de positiva upplevelserna överväger. De lyfter också fram att de har fått större förståelse för andra människor och andra kulturer.

Jag har också kommit till insikt i att detta inte enbart har lärt mig något om undervisning i ett annat land, utan också lärt mig en massa om mig själv som person men också om andra människor och deras livsöden. (Alva, sep 2018)

Jag har lärt mig att olika kulturer är väldigt annorlunda, men det är otroligt kul att möta andras. (Eva, nov 2017)

Genom att utmana sig själva i en ny och okänd miljö med andra kulturella normer har de utvecklats. Det är inte ovanligt att studenterna under sin praktik i skolor utvecklas och formas både på ett personligt och på ett yrkesmässigt plan, men man kan tolka det som att utlandspraktiken har gett dem andra utmaningar jämfört med de i en svensk skola.

DISKUSSION

Utifrån studiens resultat framkommer att studenterna ställs inför möten med andra människor vars kultur skiljer sig från den egna och möjligheter till interkulturell utveckling skapas då deras förståelse av hur undervisning kan bedrivas utmanas. Genom att vistas i ett annat land och aktivt delta i undervisningen ges studenterna en möjlighet att möta en annan kultur än den egna, från insidan. De upplever kulturell dissonans när de försöker verka inom ett främmande kulturellt sammanhang med betydelser som skiljer sig från den egna kulturen (Marx & Moss, 2011). En sådan upplevelse av kulturell dissonans har potential att väcka en persons kulturella medvetande och öka förståelsen för interkulturella perspektiv (Bennett, 2009; Marx & Moss, 2011). Studenterna lyfter fram att de upplevt problem med att inte till fullo förstå kulturen och de sociala koderna som finns bland lärare och elever på skolorna. En kulturell skillnad som är mycket påtaglig för studenterna och som många av dem tar upp gäller synen på hur man hanterar disciplin i skolan. Lika mycket som de uppskattar användningen av sånger och ramsor, lika mycket ogillar de bestraffningar i form av slag som ibland förekommer i skolorna. Utlandspraktiken har inte enbart medfört positiva erfarenheter utan också negativa som väcker frustration över att barns rättigheter inte beaktas i tillräckligt stor grad och att barns reflektioner och individuella utveckling inte tas tillvara.

Studenterna i studien ger flera exempel på att de fått värdefulla didaktiska erfarenheter såväl när det gäller undervisningsmetoder som kunskapssyn under sin utlandspraktik. Det är få studier som lyfter denna aspekt som ett viktigt argument för internationalisering. Det är istället ökad kulturell förståelse och personlig utveckling som i första hand används som argument för internationalisering i lärarutbildningen (se t.ex. Goodwin, 2010; Mahon, 2010). I en studie av Mahon och Cushner (2012) poängteras dock betydelsen av internationalisering för att få möjlighet att erfara en annan lärarfilosofi och nya pedagogiska tekniker. Studenterna i föreliggande undersökning har fått möjlighet att observera undervisningsmetoder som de inte tidigare mött, de har fått pröva dessa metoder och skaffat sig erfarenheter om hur de fungerar. De har reflekterat kring metodernas begränsningar och möjligheter. Det är intressant att se hur studenterna är kritiska till metoderna i början av utlandspraktiken men att de efter att de fått pröva och reflektera kring dem även kan se fördelar med dessa. De har på så sätt kommit att få en annan och ny förståelse av lärande och undervisning, deras referensramar har utmanats och förändrats (Deardorff, 2006), vilket möjliggör utveckling av interkulturell förståelse.

Utlandspraktiken har inneburit en personlig utveckling med ökad förståelse för olika kulturer vilket kan bidra till en ökad beredskap att verka i en skolmiljö där det finns både elever och kollegor som har olika kulturell och social bakgrund. Det är dock viktigt att komma ihåg att reflektionerna som är kopplade till personliga erfarenheter endast utgör en fjärdedel av det totala antalet reflektioner. Enligt Goodwin (2010) är ett av de viktigaste argumenten för att internationalisering bör ingå i lärarutbildningen att studenterna förbereds för att möta den mångfald som idag finns i skolan. Det framkommer även att korta utbyten, som det är frågan om i denna studie, har en positiv effekt hos lärarstudenterna när det gäller självförtroende, ökad respekt för olikheter och förståelse för vikten av god kommunikation (Abraham & von Brömsen, 2018; Mahon, 2010; Pence & Macgillivray 2008; Willard-Holt 2001). Studenternas reflektioner pekar på att de fått erfarenheter där deras självförtroende både på ett personligt och på ett yrkesmässigt plan har ökat genom utlandspraktiken.

Även om utlandspraktik skapar möjligheter till interkulturell utveckling genom kulturella, didaktiska och personliga erfarenheter ger denna studie inte svar på frågan om liknande erfarenheter hade kunnat utvecklats på annat sätt som till exempel praktik i olika skolmiljöer på hemmaplan. Studenterna som genomför utlandspraktik känner sig priviligierade genom att de fått stipendium för att åka och har en positiv inställning till det de ska få vara med om. Det framkommer dock att de utmanas i sin förståelse av vad lärande och undervisning kan innebära. Som medföljandelärare vid ett antal tillfällen har jag mött studenternas frustation och negativa känslor mot arbetssättet och bestraffningssystemet i skolorna. Upplevelserna är påfrestande och utmanar deras referensramar när det gäller såväl utbildning, yrkesrollen som kulturer. Att studenterna ställs inför utmaningar där kulturell dissonans uppstår talar för att praktik utomlands har betydelse och öppnar möjligheter till interkulturell utveckling. Frågan som här inte går att besvara är om satsning i form av tid, pengar och personal från universitet vägs upp av studenternas möjligheter att utveckla interkulturella erfarenheter under sin utlandspraktik. Det är också viktigt att lyfta fram att inte alla lärarstudenter är intresserade av utlandspraktik och att andra alternativ för interkulturell utveckling måste finnas.

FÖRFATTERPRESENTATION

Maria Svensson

är lektor i teknikens didaktik vid Göteborgs universitet. Hon har forskat om undervisning och lärande i teknik med ett speciellt fokus på tekniska system. Hennes forskning riktats också mot mer generella frågor kring ämnesdidkatik och lärarutbildning. Hon har lång erfarenhet av arbete med lärarutbildning och undervisar bland annat i grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet och VAL/ULV vid Göteborgs universitet.

REFERENSER

 • Abraham, G. Y., & von Brömssen, K. (2018). Internationalisation in teacher education: student teachers’ reflections on experiences from a field study in South Africa. Education Inquiry, 9(4), 347–362.
 • Acedo, C. (2012). Internationalization of teacher education. Prospect, 42, 1–3. Dortrecht: Springer.
 • Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2010). Tracking a global academic revolution. Change: The Magazine of Higher Learning, 42(2), 30–39.
 • Batey, J. J., & Lupi, M. H. (2012). Reflections on student interns’ cultural awareness developed through a short-term international internship. Teacher Education Quarterly, 39(3), 25–44.
 • Bennett, M. J. (2009). Defining, measuring, and facilitating intercultural learning: A conceptual introduction to the Intercultural Education double supplement. Intercultural Education, 20(sup1), 1–13.
 • The Bologna Declaration of June 1999. Hämtad från (online 200811)
 • Chan, J., & Parr, G. (2012). Intercultural Teacher Education: Challenges and Ethical Dilemmas on an International Practicum. Australian Association for Research in Education.
 • Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education, 10(3), 241–266.
 • Deardorff, D. K., & Jones, E. (2009). Intercultural competence. Thousand Oaks: Sage.
 • Dooly, M., & Villanueva, M. (2006). Internationalisation as a key dimension to teacher education. European journal of teacher education, 29(2), 223–240.
 • Dunne, C. (2011). Developing an intercultural curriculum within the context of the internationalisation of higher education: Terminology, typologies and power. Higher Education Research & Development, 30(5), 609–622.
 • Goodwin, A. L. (2010). Globalization and the preparation of quality teachers: Rethinking knowledge domains for teaching. Teaching Education, 21(1), 19–32.
 • Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and mesaures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105–112. Elsevier.
 • Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277–1288.
 • Kabilan, M. K. (2013). A phenomenological study of an international teaching practicum: Pre-service teachers’ experiences of professional development. Teaching and Teacher Education, 36, 198–209.
 • Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of studies in international education, 8(1), 5–31.
 • Knight, J. (2008). Higher education in turmoil. The changing world of internationalisation. Rotterdam: Sense.
 • Mahon, J. (2010). Fact or fiction? Analyzing institutional barriers and individual responsibility to advance the internationalization of teacher education. Teaching Education, 21(1), 7–18.
 • Mahon, J. & Cushner, K. (2012). The multicultural classroom. The Routledge Handbook on Language and Intercultural Communication (pp. 434–448). New York: Routledge.
 • Marx, H., & Moss, D. M. (2011). Please mind the culture gap: Intercultural development during a teacher education study abroad program. Journal of teacher education, 62(1), 35–47.
 • National Curriculum Development Centre, Uganda. Hämtad på , Online 2020-08-11.
 • O’Sullivan, M. C. (2006). Teaching large classes: The international evidence and a discussion of some good practice in Ugandan primary schools. International Journal of Educational Development, 26(1), 24–37.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks: SAGE.
 • Pence, H. M., & Macgillivray, I. (2008). The impact of an international field experience on preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 24, 14–25.
 • Sahin, M. (2008). Cross-cultural experience in preservice teacher education. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1777–1790.
 • Sanderson, G. (2011). Internationalisation and teaching in higher education. Higher Education Research & Development, 30(5), 661–676.
 • Shaklee, B. D., & Baily, S. (Red.). (2012). Internationalizing teacher education in the United States. New York: Rowman & Littlefield.
 • Sieber, P., & Mantel, C. (2012). The internationalization of teacher education: An introduction. Prospects, 42(1), 5–17.
 • Slethaug, G. E. (2007). Teaching abroad: International education and the cross-cultural classroom (Vol. 1). Hong Kong: Hong Kong University Press.
 • Statens offentliga utredningar. (2018). En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3. Stockholm: Norstedts.
 • Stier, J. (2019). Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur.
 • UNICEF, For every child. Hämtad på , Online 2020-08-11.
 • Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.
 • Wihlborg, M. (2009). The pedagogical dimension of internationalisation? A challenging quality issue in higher education for the twenty-first century. European Educational Research Journal, 8(1), 117–132.
 • Willard-Holt, C. (2001). The impact of a short-term international experience for preservice teachers, Teaching and Teacher Education, 17, 505–517.
 • Wilwohl, C. (2017). Teacher Educators’ Engagement in the Internationalization of Teacher Education: A Function of Personal, Institutional, and External Factors. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy,
 • Zuze, T. L., & Leibbrandt, M. (2011). Free education and social inequality in Ugandan primary schools: A step backward or a step in the right direction?. International Journal of Educational Development, 31(2), 169–178.