Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller på universitetsnivå

Författare

  • Jonas Westin Umeå Universitet, Sverige
  • Johan Svensson Umeå Universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.2747

Abstract

Matematiska modeller används i många sammanhang för att beskriva system, undersöka frågeställningar och skapa beslutsunderlag. Samtidigt ställer denna typ av matematiskt tänkande och problemformulering ofta höga krav på användarens matematiska förmågor. På kurser med inslag av matematisk modellering kan därför en del studenter ha svårt att tillgodogöra sig och förstå abstrakta matematiska modeller och deras kopplingar till den omvärld som modellerna avser att beskriva. I denna artikel beskrivs och diskuteras resultatet av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och utvärdera rollspel som metod för undervisning i matematik och statistik på universitetsnivå. En slutsats från projektet är att det framförallt är studenternas reflektioner och analyser efter själva övningen som skapar en djupare förståelse för de bakomliggande koncepten och idéerna rollspelet avser att spegla genom att länka samman matematiska modeller och teorier med studenternas upplevelser från rollspelsövningen. Användning av rollspelsövningar vid undervisning i högre matematik kan både vara ett verktyg för att repetera kursinnehåll och för att sänka abstraktionsnivån. En tidig version av artikeln har presenterats vid den universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet 2017.

English Abstract

Role-playing exercises for teaching mathematical models at university level

Mathematical models are used in many contexts to describe systems, analyze questions, and create basis for decision-making. The required level of mathematical thinking and problem formulation skills in these models often put a high demand on the user’s mathematical abilities. In courses with elements of mathematical modeling, some students may therefore find it difficult to understand abstract mathematical models and their connections to the real world. This article presents and discusses the results of a pedagogical development project with the aim of developing and evaluating role play as a method for teaching mathematics and statistics in higher education. After the exercise, the students’ experiences from the role play exercise are linked to the mathematical models and theories in a reflection session. A result from the project is that it is above all the students’ reflections after the exercise that create a deeper understanding of the underlying mathematical concepts. The use of roleplaying exercises in teaching higher mathematics can both be a tool for rehearsing course content, and for lowering the level of abstraction. An early draft of the article was presented at the university pedagogical conference at Umeå University in 2017.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Johan Svensson, Umeå Universitet, Sverige

Lektor i statistik på Enheten för statistik vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Publicerad

2022-05-13

Referera så här

Westin, J., & Svensson, J. (2022). Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller på universitetsnivå. Högre utbildning, 12(1). https://doi.org/10.23865/hu.v12.2747

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

rollspel, gestaltning, köteori, matematik, matematisk modellering, role play, queue theory, mathematics teaching, mathematical modeling