Bidragsformer

Högre utbildning accepterar följande bidragsformer:

Artiklar

Artiklar granskas först av redaktionen och sedan dubbelblint av sakkunniga. Bidragen kan vara baserade på empiriska studier, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade, eller litteraturöversikter (reviews). Artiklar kan också vara texter som på ett problematiserande sätt ställer relevanta frågeställningar inom högre utbildning i ett nytt ljus.

För att antas och publiceras som artikel behöver bidraget genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Bidraget måste också på ett tydligt sätt bidra till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom fältet högre utbildning.

  • Ett manuskript till en artikel ska innehålla 6000 ord eller färre (inklusive abstract men exklusive referenslista).
  • Publicerade bidrag indexeras och arkiveras

Reflekterad utbildningspraktik

Bidragsformen reflekterad utbildningspraktik granskas i normalfallet enbart av redaktionen och innebär en kritisk analys eller reflektioner över utbildningspraktik eller andra konkreta aktiviteter inom högre utbildning. I bidraget behöver det framgå hur exempel, problematik eller perspektiv är av intresse utöver det enskilda fallet. 

  • Ett manuskript till kategorin reflekterad utbildningspraktik ska innehålla 3000 ord eller färre (inklusive abstract men exklusive referenslista).
  • Publicerade bidrag indexeras och arkiveras.

Recensioner

Recensionen kan avse såväl svenska som utländska böcker. Även artiklar eller temanummer i vetenskapliga tidskrifter, ny policy eller konferenser kan recenseras. Recensionen bör redogöra för verkets relevans för Högre utbildnings läsekrets. Bidrag i denna kategori granskas av redaktionen.

  • Ett manuskript till en recension ska innehålla 1500 ord eller färre.
  • Publicerade bidrag indexeras och arkiveras.

FÖRDJUPAD DISKUSSION

Detta är en öppen kategori som välkomnar bidrag som kritiskt granskar, problematiserar eller erbjuder en djupare diskussion kring frågor av betydelse för högre utbildning. Det kan vara essäer eller debattartiklar, men vi är öppna även för andra format och för såväl korta som långa bidrag. Vi förväntar oss en särskild intellektuell höjd och en vetenskaplig eller filosofisk förankring. Redaktionen beslutar om bidraget granskas av redaktionen eller av externa sakkunniga.

  • Ett manuskript till kategorin fördjupad diskussion har inte en fördefinierad  gräns för antalet ord.
  • Publicerade bidrag indexeras och arkiveras

Skicka in bidrag

Du kan ta reda på mer om att förbereda och skicka in ett manuskript i riktlinjer för författare. Ta dig tid att utforska dessa instruktioner innan du skicka in ett bidrag.

Mer information