Bidragstyper

Bidrag kan vara i form av:

Artiklar

6000 ord eller färre inklusive abstract. Bidragen kan utgöras av forskningsartiklar, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade artiklar, eller litteraturöversikter (reviews). Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Artiklar granskas kollegialt (peer review) – se särskild rubrik för mer information kring processen.

Forskningsnotiser (research notes)

2000 ord eller färre inklusive abstract. Pågående forskning, teoretiska eller metodologiska dilemman, diskussion om forskningsfrågor och/eller problemområden inom undervisning och lärande. Bidragen berör pågående forskning snarare än resultat av forskning. Bidrag i denna kategori granskas i normalfall enbart av redaktionen.

Reflektion

6000 ord eller färre inklusive abstract. Kritik, analys och frågeställningar utifrån erfarenheter av att bedriva, leda eller studera pedagogisk verksamhet inom högskolan. Utgångspunkter samt beskrivningar av tillstånd och skeenden bör vara väl underbyggda. Reflektioner granskas kollegialt (peer review) – se särskild rubrik för mer information kring processen.

Goda exempel (best practice)

2000 ord eller färre inklusive abstract. Beskrivning och förklaring av framgångsrika tillvägagångssätt i och runt undervisningen. Bidragen bör vila på någon form av utvärdering och vara gångbara även utanför författarens egna sammanhang och ämne. Bidrag i denna kategori granskas i normalfall enbart av redaktionen.

Debattinlägg

800 ord eller färre. Lyfter frågor av vikt för utveckling av lärande och undervisning. Svar på debattinlägg uppmuntras. Bidrag i denna kategori granskas av redaktionen.

Bokrecensioner

1500 ord eller färre. Recensionen kan avse både svenska och utländska böcker. Även temanummer i vetenskapliga tidskrifter kan recenseras. Recensionen bör redogöra för verkets innehåll, starka respektive svaga sidor, samt tydligt redogöra för bokens relevans för Högre utbildnings läsekrets. Kontakta redaktionen om du vill föreslå en bok för recension eller själv recensera en bok – redaktionen kan ibland ordna med recensionsexemplar. Bidrag i denna kategori granskas av redaktionen. Last ned: Mall för recensioner (rtf)

Slutligen mottar redaktionen gärna andra typer av inlägg så som krönikor, kommenterar, reportage från konferenser och liknande av relevans för lärande och undervisning inom högre utbildning.

 

Tidskriftens redaktion avgör om inlämnat bidrag är relevant mot bakgrund av tidskriftens syfte och inriktning. Tidskriften tillåter återpublicering av texter - se särskild information för tillvägagångssätt och begränsningar.