Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Författare som skickar in ett manuskript är huvudkontaktperson för all redaktionell korrespondens genom hela processen för kollegial granskning och språkgranskningsprocesser.
 • Författaren intygar och ansvarar för att denne är upphovsman till texten. Ett bidrag kan ha en eller flera författare och personen som skickar in ett manuskript ansvarar för att alla medförfattare uppfyller kraven för medförfattarskap. Se Riktlinjer för författarskap.
 • Bidraget har inte varit publicerat tidigare eller så har föreskrifterna för återpublicering iakttagits. Se återpublicering.
 • Författare har tagit del av råd för författare. En kollega har granskat texten.
 • Innehåll och omfattning motsvarar tidskriftens riktlinjer. Se Riktlinjer för författare.
 • Bidraget är i Word-format (.doc, .docx, eller .rtf). Texten har dubbelt radavstånd, 12 punkters font, använder kursiv istället för fetstil eller understrykningar (förutom för webbadresser).
 • Bilder och figurer är försedda med bild-/figurtexter och placerade på plats i den löpande texten istället för samlade i slutet.
 • Referenshanteringen i bidraget följer APA7 i såväl löpande text som referenslista (se https://apastyle.apa.org/).
 • Titelsida och följebrev laddas upp som separat dokument vid inskickningsprocessen. Se
  instruktioner
  .
 • Det inskickade dokumentet är anonymiserat. Se blind granskning.
 • Eventuella motstridiga och rivaliserande särintressen eller potentiella intressekonflikter redovisas i följebrev till redaktören.
 • Vid inskickning av en forskningsartikel bekräftar jag att forskningen uppfyller forskningsetiska riktlinjer, samt är i enlighet med gällande lagstiftning i det land där forskningen utfördes. Jag bekräftar att alla nödvändiga tillstånd och godkännanden har erhållits, och att forskningen och publiceringen har godkänts av relevant forskningsetisk nämnd där detta krävs.

Riktlinjer för författare

Innehåll och omfattning motsvarar tidskriftens riktlinjer (se også Bidragsformer).

Den som skickar in ett bidrag har fullt ansvar för detta fram till dess materialet publiceras. Detta innebär att författaren fram till publicering kan dra tillbaka sitt manuskript, godkänna eller motsätta sig förändringar och föreslå egna förändringar. När materialet är accepterat av redaktion för publicering har författaren inte längre obetingad rätt att kräva ändringar, utan möjligheten att göra sådana värderas från fall till fall.

Integritetspolicy

Namn och e-postadresser som lagts upp på NOASPs webbplats kommer att användas exklusivt för angivna syften och kommer inte att tillgängliggöras för något annat syfte eller yppas till någon annan part. För ytterligare information gällande NOASPs data- och integritetspolicier, inklusive den registrerades rättigheter och åtkomsttillval, se vår fullständiga Datahanterings- och integritetspolicy.