NOASP publiceringsetik

GENERELLA UPPLYSNINGAR

NOASP, en avdelning vid Cappelen Damm AS, följer bästa praxis och riktlinjer för medlemskap som utvecklats av Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA).

NOASP-tidskrifter läggs upp i online-katalogen Directory of Open Access Journals (DOAJ).

NOASP har insikt om att forskningsmässiga behov gällande integritet och autonomi är centralt för forskare, bibliotekarier samt andra personer och har därför tagit fram etiska riktlinjer för rättelse och borttagning av artiklar, plagiatkontroll samt oberoende referentgranskning (expertgranskning, peer review).

SAMMANSÄTTNING AV REDAKTIONER OCH REDAKTIONSRÅD

Redaktörer bör ha lång erfarenhet av högre utbildning, både som verksamhet och som studieobjekt. Eftersom tidskriften är fältinriktad, snarare än disciplinär, krävs breda teoretiska och metodologiska kunskaper. Redaktörer måste minst ha doktorsgrad, och bör ha forskat och publicerat inom fältet. Huvudredaktörerna, redaktörer, och medlemmar i redaktionsrådets utses i samråd mellan redaktionen, redaktionsrådet, förlaget samt medfinansierande lärosäten. Huvudredaktörerna bör för att utses först ha verkat som redaktörer.

Redaktionsrådet bistår redaktionen och övervakar tidskriftens kvalitet och publiceringsetik. Vid val till redaktion och redaktionsråd eftersträvas heterogenitet både avseende ämnesbakgrund och lärosätestillhörighet. Till redaktionsrådet eftersträvas skandinavisk representation.

PLAGIATKONTROLL

Alla manuskript som skickas in till en NOASP-tidskrift kontrolleras med hjälp av iThenticate. Huvudredaktören eller en redaktör utvärderar rapporten som iThenticate genererar. Vid misstanke om plagiat eller annan vetenskaplig oredlighet rapporterar redaktionen till NOASP för vidare hantering och gemensamma åtgärder.

REFERENTGRANSKNING (EXPERTGRANSKNING, PEER REVIEW)

Vetenskapliga manuskript som skickas in till en NOASP-tidskrift genomgår en extern referentgranskning. Kommentarer från minst två expertgranskare ligger till grund för beslutet gällande huruvida en artikel skall publiceras eller inte. Minst en av de två expertgranskarna skall vara en expert utanför redaktionsrådet. Ledare, bokanmälningar och liknande kommer nödvändigtvis inte att genomgå en referentgranskning.

Om en författare föreslår expertgranskare i sitt följebrev, kan redaktören kontakta dessa personer, om förslagen är förnuftiga och redaktören är säker på att inga motstridiga intressen föreligger (exempelvis om expertgranskaren är en kollega vid samma institut, en tidigare medförfattare eller ingår i författarens forskningsnätverk).

Endast yrkesmässigt kvalificerade personer kan utvärdera referentgranskningarna och avgöra om en artikel skall godkännas eller inte. Vanligtvis innebär detta att huvudredaktören fattar det slutgiltiga beslutet, alternativt en ämnesredaktör eller gästredaktör. Huvudredaktören är kvalitetsansvarig när det gäller de redaktionella besluten.

Redaktörerna utvärderar eventuella motstridiga intressen i det fall ett manuskript skickas in av en kollega vid egen institution eller inom eget forskningsnätverk. I sådana fall ombeds en medredaktör eller extern, vederhäftig expert att axla rollen som redaktör för den aktuella artikeln.

Om en medlem i redaktionen skickar in ett manuskript till tidskriften omnämns en medredaktör som tar ledningen över hela referentgranskningen och axlar rollen som redaktör för den aktuella artikeln. Alternativt kan medredaktören omnämna en extern, vederhäftig expert. Den person som axlar rollen som redaktör kommer att namnges som redaktör för artikeln, så att det framgår att den redaktör som har skickat in artikeln inte varit delaktig vid hanteringen av artikeln.

Samtliga manuskript som skickas in till NOASP-tidskrifter, inklusive konferenspublikationer osv., hanteras via NOASP-plattformen. Om en gästredaktör har ansvar för hanteringen av referentgranskningen av konferenspublikationer, tillhandahåller NOASP stöd och säkerställer att hanteringen av allt material sker via plattformen.

Det är huvudredaktörens ansvar att utnämna gästredaktörer till specialnummer. Gästredaktörer informeras om att ovannämnda praxis även gäller för gästredaktörer.

Det förväntas av expertgranskare att de ger information gällande huruvida det föreligger motstridiga intressen. Expertgranskare skall vara objektiva och konstruktiva. De skall bland annat utvärdera bidragets metodologiska stringens, fyndens rimlighet mot bakgrund av metodologin, slutsatsens giltighet och placering av artikelns forskningsbidrag i forskningslitteraturen i övrigt. Alla referentgranskade artiklar behandlas konfidentiellt.

RÄTTELSE OCH BORTTAGNING AV ARTIKLAR

Publicerade artiklar förblir oförändrade i största möjliga grad, men uppdateras med information om att det finns en rättelse/rättningsöversikt eller annat ändringsförslag.

Rättelse:

Om en författare skulle uppdaga ett allvarligt fel i sin artikel efter publicering, kontaktas redaktören och en rättelse/rättelseöversikt publiceras om så är nödvändigt. Denna rättelse/rättelseöversikt länkas till online-versionen av artikeln, och omvänt.

Borttagning:

Artiklar tas bort endast i de fall där det uppdagas att en artikel är felaktig i den grad att man inte kan göra några fynd eller konklusioner. Artiklar kan tas bort av flera olika anledningar. Den kan röra sig om hederliga fel som författaren rapporterar om (exempelvis fel som beror på förväxling och sammanblandning av prov eller användning av vetenskaplig utrustning, i vilka man i efterhand har upptäckt fel), liksom oredlighet i forskning (datatillverkning) duplicerande eller överlappande publicering, svikligt förfarande vid användning av data, plagiat eller oetisk forskning. För varje borttagen artikel kommer information att ges i ett meddelande gällande orsaken till borttagningen och vem som drivit igenom och uppmuntrat den. Meddelandet om borttagningen länkas till artikeln och artikeln märks som borttagen, i alla format.

UTBILDNING

Nya huvudredaktörer får utbildning i redaktionella riktlinjer och standarder samt erbjuds kontinuerlig support från NOASP.

Varje enskild NOASP-tidskrift tilldelas en förlagsredaktör som ingår i NOASP-redaktionen vid Cappelen Damm Akademisk. De involverade förlagsredaktörerna får utbildning om hur man uppdagar oregelbundenheter i den redaktionella processen.

INTERNKONTROLL

För att förebygga och uppdaga potentiella brott mot gott utförande gällande hanteringen av referentgranskningen – oavsett om det sker medvetet eller omedvetet – utför NOASP interna granskningar av tidskrifterna vart tredje år.

Granskningen består av olika stickprov av slumpmässigt utvalda artiklar, både artiklar som skickats in självständigt och innehåll från specialnummer där bidragsgivaren är särskilt inbjuden och referentgranskningen har utförts av gästredaktörer. Alla artiklar som skickats in av redaktionsmedlemmar under de senast tre åren, finns med i granskningen.

Alla dokument gällande referentgranskningen av de utvalda artiklarna gås igenom med fokus på om extern referentgranskning har varit tydlig och lämplig, om motstridiga intressen redogjorts för samt om generella praxis och standarder har respekterats.

FÖRFATTARES ANSVAR

Författare har ansvar att ge information om och uppge alla eventuella förbindelser som kan anses utgöra motstridiga intressen. Alla omnämnda författare måste uppfylla de kriterier för författarskap som beskrivs i författarvägledningarna för alla NOASP-tidskrifter. Övriga medarbetare skall omnämnas i artikeln och deras bidrag skall beskrivas. Författare skall säkerställa att alla data, till vilka man refererar i artikeln, är autentiska. Författare skall informera utgivaren omedelbart om de upptäcker eller om de blir uppmärksammade på fel eller andra förhållande som kräver rättelse eller borttagning av artikeln.

KLAGOMÅL

Författare som vill skicka in ett klagomål gällande referentgranskningen kan kontakta NOASPs chef Simon Aase: simon.aase@cappelendamm.no

Klagomål som gäller misstanke om olämplig och skadlig användning eller olämpligt innehåll skall korrigeras och skickas till den aktuella tidskriftens huvudredaktör som huvudkontakt, med kopia till chef Simon Aase: simon.aase@cappelendamm.no