Granskning

Alla bidrag granskas av redaktionen. Bidrag i form av Artiklar, som redaktionen bedömer uppfyller grundläggande kvalitetskrav och faller inom tidskriftens inriktning, granskas även kollegialt (peer review) av minst två oberoende granskare. Granskningen är ”blindad” på så sätt att granskarna och författarna inte känner till varandras identitet.

Med utgångspunkt i granskarnas omdömen tar redaktionen ställning till om bidraget skall publiceras, avslås, omarbetas eller omarbetas för en andra kollegial granskningsomgång. Efter eventuell omarbetning tar redaktionen på nytt ställning till om bidraget skall publiceras. Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov nyttja kollegial granskning även för Reflekterad utbildningspraktik.

Högre utbildning har som målgrupp alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot högre utbildning. Denna målgrupp är förhållandevis bred och författare bör därför tänka på att texterna skall kunna läsas med behållning även utanför det egna sammanhanget eller ämnesområdet.

Redaktionen utvärderar eventuella motstridiga intressen (jäv) i det fall ett manuskript skickas in av en redaktörs kollega eller av en person inom det egna forsknings- eller undervisningsnätverket. Om jäv misstänks föreligga ombeds en medredaktör, alternativt utses en extern redaktör, axla rollen som redaktör för bidraget. Den redaktör som misstänks vara jävig, deltar i sin tur inte i några beslut.

I de fall en redaktör väljer att skicka in ett bidrag till tidskriften, utses en extern redaktör. Denna driver sedan granskningsprocessen utanför tidskriftens publiceringssystem och lägger efter hand in och kommunicerar utlåtanden och beslut så att granskarna förblir anonyma.

Granskarna ombeds göra en helhetsbedömning av bidraget och särskilt kommentera följande punkter:

  • Bidragets originalitet
  • Logisk koherens, disposition, läsbarhet och längd
  • Bidragets relevans och värde, generellt och i relation till tidskriftens inriktning
  • Huruvida frågeställningarna motiveras och diskuteras tillräckligt väl och om slutsatser och diskussionsavsnitt underbyggs av källor och data
  • Om textens metodologiska ansats är stringent och motiverad, och (om relevant) om etiska övervägande har gjorts och diskuteras. N.B. Eftersom Högre utbildnings författare ofta är lärare, handledare eller akademiska ledare bör särskild hänsyn tas till eventuella maktrelationer till informanter
  • Att bruket av referenser är korrekt och tidskriftens riktlinjer
  • Om manuskriptet i övrigt lever upp till de krav som kan ställas på en kollegialt granskad artikel eller reflektion

Mer information