Granskning

Högre utbildning har som målgrupp alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan. Denna målgrupp är förhållandevis bred och författare bör därför tänka på att texterna skall kunna läsas med behållning även utanför det egna sammanhanget eller ämnesområdet.

Alla bidrag granskas av redaktionen. Bidrag i form av artiklar och reflektioner granskas även kollegialt (peer review) av minst två granskare. Granskningen är ”blindad” på så sätt att granskarna inte känner till författarnas identitet eller varandras. Författarna känner inte heller till granskarna identitet.

Med utgångspunkt i granskarnas omdömen tar redaktionen ställning till om bidraget skall publiceras, avvisas eller omarbetas. Efter eventuell omarbetning tar redaktionen på nytt ställning till om bidraget skall publiceras. Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov nyttja kollegial granskning även för andra bidragstyper än artiklar.

Granskarna författar sitt utlåtande baserat på en helhetsbedömning av bidraget. Granskaren ger någon av följande rekommendationer: att bidraget antas, att omarbetning behövs, att en annan granskare utses, att bidraget skickas till annan tidskrift eller att bidraget avslås. Granskaren kan även rekommendera att bidraget återsänds för granskning efter omarbetning eller utfärda andra rekommendationer än de som räknats upp ovan. Följande kännetecken för en god akademisk text kan tjäna som vägledning för både granskare och författare:

  • Bidraget har relevans och är förståeligt även för läsare utanför författarens ämne och sammanhang
  • Syfte och frågeställning formuleras tydligt
  • Sammanhang och bakgrund framgår tydligt
  • Eventuell metod beskrivs, tillämpas och diskuteras på ett adekvat sätt
  • Bidragets teoretiska inramning har relevans för frågeställningen och det framgår tydligt i texten varför referenser valts.
  • Slutsatser och diskussion relaterar till syfte, frågeställning, resultat samt teoretisk ram
  • Läsbarheten är god
  • Figurer och tabeller är korrekta och tydliga och försedda med förklarande figur-/tabelltexter

Författare: se även rubriken Checklista för bidrag

Redigering och korrektur

Om ett bidrag antas kommer författaren först få förslag från redaktionen på ändringar och i ett senare skede pdf-filer för korrekturläsning.