Riktlinjer för granskare

Artiklar genomgår alltid kollegial granskning (peer review). Se vår beskrivning av respektive bidragsform här.

Som granskare för Högre utbildning ber vi dig göra en helhetsbedömning av bidraget och särskilt kommentera följande punkter:

 • Bidragets originalitet
 • Logisk koherens, disposition, läsbarhet och längd
 • Bidragets relevans och värde, generellt och i relation till tidskriftens inriktning
 • Huruvida frågeställningarna motiveras och diskuteras tillräckligt väl och om slutsatser och diskussionsavsnitt underbyggs av källor och data
 • Om textens metodologiska ansats är stringent och motiverad, och (om relevant) om etiska övervägande har gjorts och diskuteras. N.B. Eftersom Högre utbildnings författare ofta är lärare, handledare eller akademiska ledare bör särskild hänsyn tas till eventuella maktrelationer till informanter
 • Att bruket av referenser är korrekt och tidskriftens riktlinjer
 • Om manuskriptet i övrigt lever upp till de krav som kan ställas på en kollegialt granskad artikel eller reflektion

Manuskriptets styrkor bör lyftas fram. Förslag till förbättringar är också välkomna.

I granskningsformuläret (steg 3) fyller du i dina kommentarer. Du kan även ladda upp en kommenterad version av manuskriptet. Det är viktigt att det framgår hur du ställer till dig om manuskriptet ska avslås, antas, eller kan antas efter ändringar. Om du menar att en reviderad version behöver granskas igen, var vänlig ange också i formuläret (den del som är ämnad till redaktören endast) om du kan tänka dig genomföra även denna andra granskningsomgång eller inte.

Sista steget i granskningen är att välja en av följande rekommendationer i menyn

 1. Acceptera bidrag
 2. Ändringar krävs
 3. Ändringar och ny granskning krävs
 4. Skicka in till annan tidskrift
 5. Avvisa bidrag
 6. Se kommentar

Vi förväntar oss din granskning inom tre veckor.

VIKTIGT:

Granskningsprocessen ska ske ömsesidigt anonymt. Om du väljer att ladda upp ett dokument, kontrollera först så att din identitet inte framgår i dokumentet eller i filegenskaperna. Hur man avidentifierar en fil framgår här.

Granskningsformuläret sparar inte efter hand så vi rekommenderar att du skriver ner omdöme och kommenterar i ett separat dokument på din dator och sedan klipper in i texten formuläret.