Riktlinjer för granskare

Granskarna författar sitt utlåtande baserat på en helhetsbedömning av bidraget. Granskaren ger någon av följande rekommendationer: att bidraget antas, att omarbetning behövs, att en annan granskare utses, att bidraget skickas till annan tidskrift eller att bidraget avslås. Granskaren kan även rekommendera att bidraget återsänds för granskning efter omarbetning eller utfärda andra rekommendationer än de som räknats upp ovan. Följande kännetecken för en god akademisk text kan tjäna som vägledning för granskningen:

  • Bidraget har relevans och är förståeligt även för läsare utanför författarens ämne och sammanhang
  • Syfte och frågeställning formuleras tydligt
  • Sammanhang och bakgrund framgår tydligt
  • Eventuell metod beskrivs, tillämpas och diskuteras på ett adekvat sätt
  • Bidragets teoretiska inramning har relevans för frågeställningen och det framgår tydligt i texten varför referenser valts.
  • Slutsatser och diskussion relaterar till syfte, frågeställning, resultat samt teoretisk ram
  • Läsbarheten är god
  • Figurer och tabeller är korrekta och tydliga och försedda med förklarande figur-/tabelltexter