9 Objekt
null

Högre utbildning och coronapandemin

I januari 2020 nådde Covid-19 viruset Sverige för att i början av februari klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Steg för steg tvingades sedan samhället att anpassa sig till det som relativt snart definierades som en global pandemi. Myndigheter avrådde från resor och 29 mars förbjöd regeringen offentliga sammankomster med fler än 50 deltagare, en siffra som i november samma år sänktes till åtta deltagare.

För universitet och högskolor innebar pandemin en snabb och ofta dramatisk övergång till distansundervisning. Lärare brottades med svåra dilemman och den ständigt närvarande frågan: Hur ska studenterna kunna tillgodogöra sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att klara kurserna när vi inte längre kan träffas på campus? Med omfattande insatser från lärare och IT-personal undersöktes olika alternativa sätt att arbeta på distans, system för distanskommunikation skalades upp och nya tekniska lösningar togs i bruk. Den snabba omställningen tog också fram de bästa sidorna hos alla som arbetade med att hitta lösningar. En öppen kollegialitet kombinerad med en stor generositet i att dela med sig av kunskaper och erfarenheter växte snabbt fram.

Nu när vi har kommit ut ur pandemin är det många som andas ut och njuter av att åter kunna träffas och återgå till de fysiska lärmiljöer där människans hela register av mellanmänsklig kommunikation och relationer kan komma till uttryck. Men med oss från pandemiåren tar vi också många kunskaper och erfarenheter som ger oss nya perspektiv och möjliga arbetssätt inom högre utbildning.  Linda Barman och Ulrike Schnaas skriver i sin introduktion till detta tema: ”Bidragen som ingår i detta tema lyfter fram pandemins konsekvenser för både studenter och lärare. De ger perspektiv på upplevelser och lärande från en tid då ’zoomande’ blev det nya normala och illustrerar sådant som praktiska moment på distans, utmaningar med motivation och komplexiteten i att uppnå inkludering, men också förändrade interaktionsmönster och nya pedagogiska möjligheter. Vart och ett av bidragen visar på reflektioner in momento och bidrar därmed till unika tidsdokument utifrån svensk högskolekontext med dess särskilda förutsättningar”.

Temat Högre utbildning och coronapandemin inkluderar vid lanseringen åtta bidrag, men andra texter som berör Covid-19 pandemin och publicerats i Högre utbildning kan i efterhand knytas till denna temasektion.

Alla objekt