Tidigare bidragsformer

Från 1 juni 2020 har Högre utbildning uppdaterade bidragsformer. De nedan redovisade bidragsformerna var de som Högre utbildning publicerade fram till 31 maj 2020. Bidragsformen Artiklar används fortfarande men täcker nu också en del av det som tidigare föll under bidragsfomen Reflektion. Den nya bidragsformen Reflekterad utbildningspraktik ersätter den tidigare bidragsformen Goda exempel och täcker också delar av det som tidigare kallades Reflektion. I relation till Goda exempel så har Reflekterad utbildningspraktik högre krav på reflektion. Bidragsformen Recensioner är oförändrad medan Debatt och Nya publikationer helt har utgått som bidragsformer i Högre utbildning.

ARTIKLAR

6000 ord eller färre inklusive abstract. Bidragen kan utgöras av forskningsartiklar, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade artiklar, eller litteraturöversikter (reviews). Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Artiklar granskas kollegialt (peer review).

 • Öppen inlämning
 • Granskas kollegialt
 • Indexeras

REFLEKTION

6000 ord eller färre inklusive abstract. Kritik, analys och frågeställningar utifrån erfarenheter av att bedriva, leda eller studera pedagogisk verksamhet inom högre utbildning. Utgångspunkter samt beskrivningar av tillstånd och skeenden bör vara väl underbyggda och det bör framgå hur problematik eller perspektiv överskrider det enskilda fallet. Reflektioner granskas kollegialt (peer review).

 • Öppen inlämning
 • Granskas kollegialt
 • Indexeras

RECENSIONER

1500 ord eller färre. Recensionen kan avse såväl svenska som utländska böcker. Även artiklar eller temanummer i vetenskapliga tidskrifter, ny policy eller konferenser kan recenseras. Recensionen bör tydligt redogöra för verkets relevans för Högre utbildnings läsekrets. Redaktionen kan ibland ordna recensionsexemplar av böcker. Bidrag i denna kategori granskas av redaktionen.

 • Öppen inlämning
 • Indexeras

GODA EXEMPEL (BEST PRACTICE)

2000 ord eller färre inklusive abstract. Beskrivning och förklaring av framgångsrika tillvägagångssätt i och runt utbildning. Bidragen bör vila på någon form av utvärdering och vara gångbara även utanför författarens egna sammanhang eller ämne. Bidrag i denna kategori granskas i normalfall enbart av redaktionen.

 • Öppen inlämning
 • Indexeras

DEBATTINLÄGG

800 ord eller färre. Lyfter frågor av vikt för utveckling av utbildning och undervisning. Svar på debattinlägg uppmuntras. Bidrag i denna kategori granskas av redaktionen.

 • Öppen inlämning
 • Indexeras

NYA PUBLIKATIONER

800 ord eller färre. Påannonsering av nya publikationer under denna rubrik kan avse såväl svenska som utländska böcker, rapporter, avhandlingar och andra publikationer av relevans för Högre utbildnings läsekrets. Förslag på publikationer som kan vara av intresse för Högre utbildnings läsare kan lämnas av författarna själva eller av andra. Alla förslag granskas av redaktionen. I normalfallet ombeds utgivare eller författare komma in med textunderlag för påannonseringen som ska innehålla bibliografiska detaljer och en sammanfattning av innehållet.

 • Öppen inlämning
 • Indexeras

Slutligen mottar redaktionen gärna andra typer av inlägg såsom krönikor, kommentarer, reportage från konferenser och liknande av relevans för tidskriftens syfte och inriktning