Progressionsplaner som stöd för lärande, undervisning och utveckling inom högre utbildning

Författare

DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3665

Abstract

Om måluppfyllelse ska kunna säkerställas för alla studenter behöver förutsättningar ges för lärandeprogression mot utbildningens mål. För att stärka dessa förutsättningar har progressionsplaner utvecklats för de naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet. Progressionsplanen konkretiserar varje examensmål i etappmål med gradvis ökade krav och ger därigenom en överblick över den förväntade lärandeprogressionen. När planen implementeras i utbildningen konkretiseras etappmålen ytterligare i ämneskursernas lärandemål. I denna publikation redogör jag för de naturvetenskapliga utbildningarnas process i fem steg för utveckling och implementering av progressionsplaner, och resultatet av detta arbete. Vidare diskuterar jag progressionsplaners möjligheter inom högre utbildning. Avslutningsvis reflekterar jag över lärdomar och kritiska faktorer att beakta då progressionsplaner utvecklas och implementeras.

 

Progression plans to support learning, teaching and development in higher education

If goal attainment is to be ensured for all students, conditions need to be provided for
progression towards the learning outcomes. In order to strengthen these conditions,
progression plans have been developed for the science study programmes at Lund University.
The progression plan concretises each curriculum outcome in three stages with gradually
increased demands, thereby providing an overview of the intended learning progression. In
the implementation of the plan, outcomes at each stage are further concretised in the learning
outcomes of the subject courses. In this paper, I describe the five-step process for development
and implementation of progression plans in the science programmes, and the results of this
work. Furthermore, I discuss the opportunities that the progression plans offer in higher
education. In conclusion, I reflect on learning experiences and critical factors to consider
when progression plans are developed and implemented.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-06-24

Referera så här

Pelger, S. (2022). Progressionsplaner som stöd för lärande, undervisning och utveckling inom högre utbildning. Högre utbildning, 12(2). https://doi.org/10.23865/hu.v12.3665

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

naturvetenskaplig utbildning, progressionsplaner, högre utbildning, lärande, progression, higher education, progression plans, learning, science education