Vad är och kan högskolepedagogisk forskning vara? Respons på Sverre Wides diskussionsinlägg

Författare

  • Max Scheja Stockholms Universitet, Sverige
  • Klara Bolander Laksov Stockholms Universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v13.3810

Abstract

Artikeln tar sin utgångspunkt i Wides beskrivning; att se utvecklingen av högskolepedagogisk forskning som nära förbunden med den verksamhet som bedrivs inom pedagogiska utvecklingsenheter vid landets lärosäten, d.v.s. i hur stöd för högskolepedagogisk utveckling vuxit fram. Den avgränsning av högskolepedagogisk forskning författarna föreslår tecknar dock framväxten av ett potentiellt betydligt större fält. De menar: ”att den högskolepedagogiska forskningen har som primärt syfte att genom den systematik som befintliga och nya forskningsmetoder erbjuder skapa grund för förståelse, reflektion och utveckling av den högskolepedagogiska praktiken och dess processer”. De menar vidare att högskolepedagogisk forskning är ett ”tvärvetenskapligt forskningsfält vars syfte är att bidra till förståelsen och utvecklingen av den högre utbildningens villkor, innehåll, form och funktion”. Det särskilda med detta tvärvetenskapliga forskningsfält utgörs då av den nära kopplingen mellan pedagogisk utveckling, forskning och teoretiska bidrag. Scheja och Bolander Laksov lyfter fram att forskningen ska bidra såväl med underlag för högskolepedagogisk utveckling som med en vetenskaplig teoriutveckling, vilken även ska kunna skapa en grund för sammanhang inom och en integration av forskningsresultaten inom det växande fältet.

ENGLISH ABSTRACT

What is and what could higher education research be? A Response to Sverre Wide's Position
The point of departure of this article is Wide’s description of the development of educational research in higher education as being closely linked to the work carried out within educational development units at higher education institutions around the country. In other words, emphasis is on how higher education development has grown over time. However, the authors proposed delimitation of higher education research marks the emergence of a potentially much larger research field. In addition, they argue that higher education research is an “interdisciplinary research field and that its aim is to contribute to the understanding and development of the conditions, content, form and function of higher education”. A salient feature of this interdisciplinary field of research is the close connection between higher education development, research, and theoretical contributions. Bolander Laksov and Scheja highlight the multifaceted functions of higher education research stating that it should not only contribute to different higher education development initiatives but also to the development of theory that can serve as a framework for interdisciplinary meaning-making and as a platform for integrating results within this growing field of research.

 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2023-03-14

Referera så här

Scheja, M., & Bolander Laksov, K. (2023). Vad är och kan högskolepedagogisk forskning vara? Respons på Sverre Wides diskussionsinlägg. Högre utbildning, 13(1), 35–39. https://doi.org/10.23865/hu.v13.3810

Nummer

Bidragsformer

Fördjupad diskussion

Nyckelord:

högpedagogisk forskning, höskolepedagogisk utveckling, akademiskt lärarskap, higher education research, educational development, academic teachership