Lärares perspektiv på breddat deltagande i högre utbildning: mångfald, omsorg och merarbete

Författare

  • Erika Björklund Högskolan i Gävle, Sverige
  • Lena O Magnusson Högskolan i Gävle, Sverige
  • Ingela Fernström Högskolan i Gävle, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v13.4013

Abstract

Forskning om breddat deltagande i högre utbildning tenderar att ta ett studentperspektiv snarare än ett lärarperspektiv. I den här artikeln presenteras en intervjustudie med lärare i fokus och hur de uppfattar konsekvenserna av det politiska målet om breddad rekrytering till högre utbildning i sitt undervisningsuppdrag. I studien görs en tematisering (Braun & Clarke, 2006) av informanternas beskrivningar av de konsekvenser som det breddade deltagandet, vilket följer på breddad rekrytering, får i undervisningspraktiken. Tre avskilda teman framträder i informanternas uppfattningar: professionell utveckling, socialisation av studenter och anpassningar av arbets- och examinationsformer. Dessa tre teman ramas in av förändrade ramvillkor. De förändrade ramvillkoren resulterar huvudsakligen i att lärare i stor utsträckning saknar tid för de förändringar som de behöver göra i sitt undervisningsuppdrag. Resultaten visar också på en uppfinningsrikedom i undervisningsplanering samt förändringar i lärares omsorgsarbete riktat mot studenterna. Informanterna uttrycker värdet av mångfald inom högre utbildning, samtidigt som de uppfattar att den ökade mångfalden tillsammans med ett ökat omsorgsarbete skapar en komplex och krävande arbetssituation för lärare. 

ENGLISH ABSTRACT

Teacher perspectives on widening participation in higher education: diversity, care work and extra work

Research on widening participation in higher education tends to take a student rather than a teacher perspective. The interview study presented in this article focuses on how teachers perceive the consequences of the political goal of widened recruitment to higher education in their teaching assignments. The informants’ descriptions of the consequences that widened participation, which follows from widened recruitment, has for teachers’ teaching practices, are analyzed thematically (Braun & Clarke, 2006). Three distinct themes emerge in the informants’ descriptions: professional development, socialization, and adaptations. These themes are delimited by changed frame conditions. The changed frame conditions mainly result in teachers lacking the time to make the required changes in their teaching assignments. The results also show innovations in teaching planning and changes in teachers’ care work aimed at students. The informants find diversity in higher education valuable at the same time as they express that the increased diversity together with the increased care work create a complex and demanding work situation for teachers. 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2023-05-22

Referera så här

Björklund, E., Magnusson, L., & Fernström, I. (2023). Lärares perspektiv på breddat deltagande i högre utbildning: mångfald, omsorg och merarbete. Högre utbildning, 13(1), 58–71. https://doi.org/10.23865/hu.v13.4013

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

lärarprofession, mångfald, omsorgsarbete, undervisningsanpassningar, breddat deltagande, lärarperspektiv