Att handleda en doktorand – en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur

Författare

  • Disa Bergnéhr Institutionen för tema, tema Barn, Linköpings universitet

Abstract

Handledningen är av central betydelse för en doktorands arbete och genomströmning. I föreliggande studie granskas kriterier för att handledningen ska uppnå hög kvalitet. Frågorna som står i fokus är: Vad karaktäriserar bra handledning, och hur kan handledningens kvalitet värderas och stärkas? Diskussionen baseras på tidigare forskning, styrdokument och intervjuer med några erfarna handledare. Resultaten tyder på att strukturellt och formaliserat stöd I forskningsmiljön såväl som vid handledningsträffarna gynnar handledningens kvalitet och doktorandens möjligheter att vid disputation nå examensmålen. Handledaren behöver vara flexibel och reflexiv i sitt förhållningssätt, eftersom doktoranders behov och förutsättningar skiljer sig och också förändras under utbildningens gång. Samtidigt behöver handledaren förhålla sig till olika krav, vilka kan skapa dilemman och leda till en svår balansgång i handledningen. Viktigt är att handledaren tar ansvar för att handledningen och relationen fungerar väl för samtliga inblandade parter, och uppmuntrar till samtal om problem och svårigheter när de uppstår. Samtidens krav på effektivitet och genomströmning fordrar arbetsplatsens och kollegiets stöd i handledningen, med ett kollektivt ansvar för doktorandens utbildning och utveckling.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Disa Bergnéhr, Institutionen för tema, tema Barn, Linköpings universitet

Fil dr, universitetslektor

Inst. för tema, tema Barn

Linköpings universitet

 

Fulltext

Publicerad

2013-03-19

Referera så här

Bergnéhr, D. (2013). Att handleda en doktorand – en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur. Högre Utbildning, 3(3), 173–185. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/799

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

Forskarutbildning, handledning, lärande