Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development

  • David Ekholm Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet.

Abstract

Handledning av examensarbete på socionomprogrammet omgärdas av vissa riktlinjer och av pedagogisk grundsyn. Riktlinjer och pedagogisk grundsyn betonar å ena sidan kommunikativt lärande och samarbetsträning och å andra sidan självständighet och elevaktivitet. Artikeln pekar utifrån en betraktelse av teorin om the zone of proximal development på hur dessa olika fokus kan förstås som av nödvändighet beroende av varandra och som olika delar av samma lärandeprocess: ett överskridande mellan lärande som mellanmänsklig och som självständig aktivitet. Förhållandet mellan lärande som interpsykologisk process och som intrapsykologisk process är här centralt. Vidare diskuterar artikeln detta i förhållande till samspelet mellan handledare och student och problematiserar handledarens roll i konstruktionen av studentens självständighet.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

David Ekholm, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet.
Doktorand

Fulltext

Publicerad
2012-04-10
Referera så här
Ekholm, D. (2012). Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development. Högre Utbildning, 2(2), 67-78. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/835
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
Socionomprogrammet, examensarbete, handledning, Vygotskij, zone of proximal development