Kunskapsöverföring i det självständiga arbetet

Författare

  • Maria Wendt Stockholms Universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v11.2806

Abstract

Artikelns syfte är att få ökade insikter om vad som kan hindra, och vad som kan underlätta för, studenter att överföra tidigare förvärvade kunskaper och förmågor rörandeteori och metodtill det egna uppsatsarbetet.  Det mer generella problemet handlar om det som i pedagogisk forskning benämns ”transfer of learning”, d.v.s. förmågan att överföra kunskaper mellan olika kontexter. En övergripande tanke är att en fördjupad förståelse av överföringsproblem är viktig för att utforma lärandeaktiviteter som möjliggör för studenter att använda tidigare kunskaper och som därmed kan förbättra förutsättningarna för dem att skriva uppsatser med hög vetenskaplig kvalitet. I undersökningen följs en grupp studenter som skriver kandidatuppsats i statsvetenskap.  Det empiriska materialet består av intervjuer samt av deltagande observation vid undervisnings-och handledningstillfällen.  I analysen identifieras tre olika typer av överföringsproblem som relateras till lärandeinnehållets form, innehåll och begrepp.  Utifrån resultaten diskuteras även hur pedagogiska arbetssätt som gynnar kunskapsöverföring kan utvecklas.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2021-12-17

Referera så här

Wendt, M. (2021). Kunskapsöverföring i det självständiga arbetet. Högre utbildning, 11(3). https://doi.org/10.23865/hu.v11.2806

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

kunskapsöverföring, självständigt arbete, pedagogiska strategier, handledning, statsvetenskap