Skrivehandlinger og andre handlinger: Design av skriveoppgaver i lærerutdanninga

Författare

  • Ingunn Ofte NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • Hildegunn Otnes NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v11.2832

Abstract

Studenter i lærerutdanninga forventes å skrive fagdidaktiske tekster på akademisk nivå. I opplæringa av lærerstudentene som akademiske skrivere blir dermed designet av skriveoppdragene viktig, og det er avgjørende hvor presist selve skriveinstruksen er formulert. Artikkelen presenterer en kvalitativ case studie av 19 fagdidaktiske oppgaver fra tolv fagdisipliner og tre lærerutdanningsløp ved en norsk lærerutdanningsinstitusjon. Med utgangspunkt i en forståelse av skriving som en aktivitet utført for visse formål, har vi tatt for oss verbene faglærerne bruker i skriveinstruksene for å indikere ønskede handlinger. Vårt forskningsspørsmål er: Hvilke handlinger blir lærerstudenter bedt om å utføre i arbeidet med fagdidaktiske skriveoppgaver? Analysen viser at studentene blir bedt om å utføre skrivehandlinger på akademisk nivå, men også andre type handlinger knyttet til skriveaktiviteten, både av kognitiv og av mer praktisk art, som er spesifikt retta inn mot lærerprofesjonen. Videre viser analysen at valg av verb er viktig med tanke på tydelighet i oppgaveinstruksene. Vi ser også at visse handlinger er særlig interessante og utfordrende. Især gjelder dette «å reflektere», og vi spør oss om det er en samforent forståelse av dette verbet blant faglærere i lærerutdanninga. Funnene indikerer at det er viktig å rette oppmerksomheten mot hvilke handlinger som skal vektlegges i en fagdidaktisk skriveoppgave i lærerutdanninga og en felles forståelse av hva disse innebærer.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2021-12-22

Referera så här

Ofte, I., & Otnes, H. (2021). Skrivehandlinger og andre handlinger: Design av skriveoppgaver i lærerutdanninga. Högre utbildning, 11(3). https://doi.org/10.23865/hu.v11.2832

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

skrivehandlinger, skriveoppdrag, oppgavedesign, lærerutdanning