Att stödja tvärvetenskapliga doktoranders frigörelse från disciplinära föreställningar

Författare

  • Eric Brandstedt Lunds universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3655

Abstract

Ambitiösa ideal om tvärvetenskap är välkänt svåra att omsätta i praktiken, delvis beroende på att de motarbetas av hur många universitet är strukturerade. Detta är ett problem för doktorander i tvärvetenskapliga projekt såväl som för deras handledare. Tvärvetenskapliga doktorander har precis som alla doktorander ett forskningsämne i vilket de förväntas utvecklas till självständiga forskare men också en förväntan om att de ska bredda sig och integrera perspektiv från andra ämnen. Det leder till en svår utmaning för såväl doktoranden som hens handledare: hur ska tiden räcka till? Det är svårt att förena rimliga krav och förväntningar på doktoranders självständighetsutveckling med att uppnå ambitiösa tvärvetenskapliga ideal. Hur kan detta hanteras utifrån perspektivet av handledaren som har mer monodisciplinär bakgrund än den som doktoranden förväntas få? Hur kan denne handledare stödja doktorandens utveckling till en självständig tvärvetenskaplig forskare? Denna text fokuserar på de monodisciplinära föreställningar som handledare till tvärvetenskapliga doktorander förmedlar och hur de kan begränsa doktorandernas möjligheter till att bli självständiga tvärvetenskapliga forskare. Ett ideal om en sorts frigörelse från vissa monodisciplinära föreställningar formuleras.

 

English abstract

English title: To support interdisciplinary doctoral students’ emancipation from monodisciplinarypreconceptions

Ambitious ideals about interdisciplinarity are notoriously difficult to put into practice, partly because they are counteracted by how many universities are organised. This is a problem for doctoral students in interdisciplinary projects as well as for their supervisors. Interdisciplinary doctoral students, like all doctoral students, have a research subject in which they are expected to develop into independent researchers, but also an expectation that they will broaden and integrate perspectives from other subjects. This leads to a difficult challenge for both the doctoral student and its supervisor: how should the time be enough? It is difficult to combine reasonable demands and expectations on doctoral students’ independence development with achieving ambitious interdisciplinary ideals. How can this be handled from the perspective of the supervisor who has a more monodisciplinary background than the one the doctoral student is expected to get? How can this supervisor support the doctoral student’s development into an independent interdisciplinary researcher? This article focuses on monodisciplinary preconceptions that supervisors of interdisciplinary doctoral students convey and how they can limit the doctoral students’ opportunities to become independent interdisciplinary researchers. An ideal of a kind of emancipation from certain monodisciplinary ideas is formulated.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-03-18

Referera så här

Brandstedt, E. (2022). Att stödja tvärvetenskapliga doktoranders frigörelse från disciplinära föreställningar. Högre utbildning, 12(1). https://doi.org/10.23865/hu.v12.3655

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

självständighetsutveckling, frigörelseprocess, tvärvetenskap, socialisering, independence devlopment, emancipation, interdisciplinarity, socialisation