”Jag är bättre på det praktiska”: Förskollärarstudenters perspektiv på den akademiska utbildningen

Författare

  • Frida Siekkinen Göteborgs universitet. Sverige
  • Lena Sotevik Göteborgs universitet. Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v13.3790

Abstract

I denna artikel undersöks hur studenter på förskollärarutbildningen vid Göteborgs universitet beskriver sina förväntningar på och upplevelser av den akademiska utbildningen. Med bakgrund i skrivningar och riktlinjer kring breddad rekrytering och breddat deltagande är frågan om akademisk kultur och akademiskt innanförskap aktuell, mer sällan har dock ett studentperspektiv beaktats. Förskollärarprogrammet är en av de utbildningar där studenter kommer från studieovana hem, vilket innebär att de utgör en underrepresenterad grupp sett till hela sektorn högre utbildning. Artikeln bygger på en mindre intervjustudie med sju studenter som vid tillfället läste sin sista termin på förskollärarutbildningen. Resultaten visar att studenterna har haft yrkets praktiska delar som sin utgångspunkt vid valet till förskollärare och inte förväntat sig en så teoretisk utbildning. Studenterna beskriver de moment i utbildningen som förutsätter akademisk litteracitet, såsom att läsa vetenskaplig text och skriva akademiskt, som utmanande. Vidare beskriver studenterna att kraven från utbildningens sida är otydliga och skiljer sig åt mellan kurser. Studenterna positionerar sig främst som praktiker, både i relation till yrket och till utbildningen som förskollärare.

ENGLISH ABSTRACT

“I have better practical skills.” Pre-school teacher students’ perspective on the academic education

This article examines how students in preschool teacher education at the University of Gothenburg describe their expectations and experiences of academic education. Based on guidelines and policies concerning widening recruitment and widening participation the question of academic culture and academic inclusion is relevant. However, in this respect, a student perspective has more rarely been considered. The preschool teacher education is one of the educations where the student group comes from homes unaccustomed to studying, which means that they are an under-represented group in relation to the entire higher education sector. The article is based on a small interview study with seven students who were currently studying their last semester of preschool teacher education. The results show that the students have had the practical parts of the profession as their starting point in the choice of becoming preschool teachers and did not expect such a theoretical education. The students describe the parts of the education that require academic literacy, such as reading scientific text and writing academically, as challenging. Furthermore, the students describe that the requirements from the education are unclear and differ between courses. The students position themselves primarily as practitioners, both in relation to the profession and to the education as preschool teachers.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2023-03-09

Referera så här

Siekkinen, F., & Sotevik, L. (2023). ”Jag är bättre på det praktiska”: Förskollärarstudenters perspektiv på den akademiska utbildningen. Högre utbildning, 13(1), 17–28. https://doi.org/10.23865/hu.v13.3790

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

hörge utbildning, förskollärarutbildning, akademisk kultur, breddat deltagande, utbildningsbakgrund, higher education, preschool teacher education, academic culture, widening participation, educational backgropund