Caseexaminationen och återkoppling på case i högre utbildning

  • Catharina Norén Institutionen för Service management och tjänstevetenskap

Abstract

Caseundervisning används inom både svensk och internationell högskoleutbildning. Caseundervisning ger studenterna möjlighet att tillämpa sina kunskaper på verkliga fall vilket förbättrar deras förståelse av kursens teoretiska innehåll. Syftet med denna artikel är att närmare studera den skriftliga caseanalysen, s.k. caserapporten, inom ämnet företagsekonomi. Fokus ligger på lärarens arbete med att bedöma analysen och ge studenter återkoppling på sin text. Det empiriska material som granskningen inkluderar är lärandemål, kurslitteratur, case samt studenternas caserapporter som ingick i en kandidatnivåkurs vid Malmö högskola vårterminen 2013. Analysen visar att universitetsläraren kan arbeta strukturerat utifrån en modell med flera komplexitetsnivåer för att skapa en tydligare återkoppling till studenterna. Resultatet av studien kan i en vidare kontext användas för att ge återkoppling på projektarbeten och examensarbeten i vilka läraren också bedömer kvaliteten på studenters analysarbete.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Catharina Norén, Institutionen för Service management och tjänstevetenskap
Universitetslektor i Service Management inriktning företagsekonomi, marknadsföring

Fulltext

Publicerad
2015-12-04
Referera så här
Norén, C. (2015). Caseexaminationen och återkoppling på case i högre utbildning. Högre Utbildning, 5(3), 159-173. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/760
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
casemetoden, examination, återkoppling, komplexitet