Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap

  • Anita Hussénius Centrum för genusvetenskap Uppsala universitet och Akademin för teknik och miljö Högskolan i Gävle
  • Kristina Andersson Centrum för gensuvetenskap Uppsala universitet och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet
  • Anna Danielsson Centrum för genusvetenskap Uppsala universitet och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet
  • Annica Gullberg Centrum för genusvetenskap Uppsala universitet och Akademin för teknik och miljö Högskolan i Gävle

Abstract

Den här artikeln beskriver ett forsknings- och interventionsprojekt på lärarprogrammet där genusmoment integrerats i naturvetenskapliga kurser och genusteorier ingått som en del av kunskapsinnehållet. Vår utgångspunkt är ett antagande om att fördjupade kunskaper om naturvetenskapernas kultur, det vill säga vilka föreställningar och normer som är knutna till de naturvetenskapliga ämnena, kan ge blivande förskole- och tidigarelärare tillgång till nya sätt att förhålla sig till och arbeta med naturvetenskap. I fokus finns framförallt den maktordning som kan identifieras inom naturvetenskapen, vilken vi närmar oss utifrån genusteorier och feministisk vetenskapskritik. Artikeln behandlar interventionens praktiska genomförande, dvs. beskriver hur den naturvetenskapliga kulturen har problematiserats och hur genusteorier integrerats i naturvetenskapliga kurser på lärarprogrammet. Resultaten visar att när studenter med negativa erfarenheter av naturvetenskaplig undervisning får syn på ämneskulturen och förstår hur den påverkat dem, så ger det dem ett annat förhållningssätt till ämnena och kan medföra att de utvecklar undervisningsstrategier som motverkar uppkomsten av sådana negativa känslor hos sina framtida elever. Dessutom framkommer även platsens betydelse för att förstå den känsla av alienation gentemot naturvetenskaplig undervisning som många lärarstudenter är bärare av. Ytterligare ett resultat som står fram är att genus är en faktor som har betydelse för vilka områden barn/elever får tillgång till. Lärares (o)medvetna föreställningar kan innebära att de tolkar och styr barns/elevers aktiviteter, vilket i sin tur får till följd att barnen/eleverna kan engageras alternativt hämmas i dessa aktiviteter. På så sätt får lärarens genusmedvetenhet ämnesdidaktiska konsekvenser. Med utgångspunkt från det empiriska materialet har vi konstruerat en modell som illustrerar lärarens utveckling av en genusmedveten undervisning.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2014-08-28
Referera så här
Hussénius, A., Andersson, K., Danielsson, A., & Gullberg, A. (2014). Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap. Högre utbildning, 4(2), 109-125. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/781
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
lärarutbildning, genus, naturvetenskap, förskola, intervention