Universitetskanslerämbetets kunskapssyn: En granskning av en granskning

  • Frida Buhre Uppsala Universitet

Abstract

Denna artikel är en studie som undersöker och kritiskt diskuterar den kunskapssyn som tar sig uttryck i Universitetskanslersämbetets system för kvalitetsutvärdering, med exempel hämtade från granskningen av retorikämnet. Studien är indelad i två tematiska diskussioner: granskningsprocessens metoder och materialurval samt granskningens tillämpningar av målformuleringar. I första delen drar jag slutsatsen att metoden och urvalet för granskningsförfarandet har gjorts utifrån en snäv vetenskaps- och kunskapssyn som premierar en specifik genre (vetenskapliga uppsatser) och som exkluderar inte bara yrkeskunnande och bredare praktiskt kunnande, utan även progression inom utbildningarna och ämnenas helhet och särart. Därefter analyseras effekterna av att granskningens utformning i hög grad förutsätter en stark ämnesanknytning i förhållande till examensmålen. Studien visar att flera av de individuella granskarna av retorikämnet utgått från en snäv ämnessyn i tolkningen av målformuleringarna och att granskningspraktiken genomgående har påverkats av detta. Artikeln diskuterar att denna normerande praktik är ett resultat av hur granskningsförfarandet genomfördes och visar hur denna praktik i förlängningen riskerar att missgynna både tvärvetenskap, forskningsanknytning och bredare ämnesförståelser. Granskningssystemets effekter kommer naturligtvis att variera för de olika ämnena inom högre utbildning, men denna artikel visar på några illustrativa problem som kan komma att uppstå när kunskap mäts utifrån ett snävt urval och snäva målformuleringar. Studien pekar därmed dels på betydande luckor i UK-ämbetets granskningspraktik och dels på att den företräder en kunskapssyn som missgynnar både akademiskt lärande och bredare lärande.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Frida Buhre, Uppsala Universitet
Doktorand i retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen

Fulltext

Publicerad
2014-01-14
Referera så här
Buhre, F. (2014). Universitetskanslerämbetets kunskapssyn: En granskning av en granskning. Högre Utbildning, 4(1), 5-17. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/788
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
Universitetskanslersämbetet, kvalitetsgranskning, kunskapssyn, utbildningspolitik, retorik