Ett examensarbete för både yrke och akademi - en utmaning för lärarutbildningen

  • Anders Råde Umeå universitet

Abstract

Lärarutbildningens examensarbete kan studeras utifrån två delvis olika förhållningssätt. Ett yrkesorienterat, med fokus på yrkeskunskap, och ett akademiskt orienterat, med fokus på vetenskaplig kunskap. Den akademiska orienteringen har en stark ställning inom lärarutbildningen, och en frågeställning är om detta försvårar möjligheten att genomföra yrkesorienterade examensarbeten. Syftet med denna studie är att studera yrkesorienterade examensarbeten inom lärarutbildningen och hur dessa förhåller sig till den akademiska orienteringens vetenskapliga krav. 84 yrkesorienterade examensarbeten omfattande 15 hp, från lärarutbildningen, granskades utifrån sex aspekter på vetenskaplig kvalitet. För två aspekter, problemformulering och metod, hade en liten del av arbetena brister. För två aspekter, genomförande och slutsatser samt forskningsanknytning, hade en stor del av arbetena brister. Inom aspekten genomförande och slutsatser hade bristerna tre olika karaktärer: bristfällig empirisk prövning, där produktinriktade arbeten dominerade; separata delar, där gestaltande arbeten dominerade; och ologiska delsyften, där enbart undervisningsförsök förekom. Avslutningsvis diskuteras hur examensarbetet kan utvecklas till att bli både yrkesorienterat och akademiskt orienterat.


Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Anders Råde, Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Doktorand

Fulltext

Publicerad
2014-03-07
Referera så här
Råde, A. (2014). Ett examensarbete för både yrke och akademi - en utmaning för lärarutbildningen. Högre Utbildning, 4(1), 19-34. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/789
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
examensarbete, lärarutbildning, yrkesorientering, akademisk orientering