”Mer handledning och feedback hade varit bra”

En studie om studenternas självreglering på en kurs i skrivande enligt modellen för självständigt lärande

  • Åsa Mickwitz Helsingfors universitet

Abstract

I denna studie granskas studenters upplevelser av sin förmåga till självreglering under en kurs i akademiskt skrivande vid Helsingfors universitet. På kursen användes lärformen självständigt lärande (eng. autonomous learning), som innebär att studenterna själva måste ta ansvar för sitt eget lärande i högre grad än på en traditionell kurs. Materialet bestod av 31 enkäter med öppna frågor som insamlats år 2014 och 2015. Jag ville framför allt veta om studenterna upplevde att de kunde a) sätta upp realistiska mål för sina studier, b) hitta lärstrategier för att nå dessa mål, c) hade en effektiv tidsanvändning och om de kunde d) utvärdera sitt lärande. Enkätsvaren analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att studenterna ansåg att de kunde använda sig av i första hand två självregleringsfärdigheter: de kunde hantera sin tid effektivt, även om en del av dem uppfattade detta som utmanande, och de klarade av att sätta upp egna mål för lärandet. En del studenter upplevde också spontant att de blev mer motiverade att lära sig tack vare att de själva fick ta så mycket ansvar för sitt lärande. Ett annat resultat var att nästan hälften av studenterna på kursen hade problem med att hitta lärstrategier för att kunna utveckla sin skrivkompetens, och samma studenter ansåg att de allmänt sett skulle ha behövt mer stöd från en lärare. De ansåg att de hade behövt respons på sina texter och handledning av en lärare under kursen för att kunna utveckla sitt skrivande. Även om en majoritet (23 av 30) av studenterna ansåg att de föredrar att lära sig på egen hand, var det en stor del av dessa som också, i kombination med självstudier, ansåg sig behöva lärarens stöd. Orsaken till att lärarstödet upplevs som så viktigt just på skrivkurser är att det är svårt för studenterna att själva ta reda på hur vetenskapliga texter skrivs, eftersom normerna är implicita.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2017-09-16
Referera så här
Mickwitz, Åsa. (2017). ”Mer handledning och feedback hade varit bra”. Högre Utbildning, 7(1), 43-55. https://doi.org/10.23865/hu.v7.915
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
självreklering, skrivpedagogik, självständigt lärande