Kritiskt tänkande i forskarutbildningen – handledares röster om ett betydelsefullt examensmål

Författare

  • Sara Kalm Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
  • Magdalena Bexell Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v7.1026

Abstract

Kritiskt tänkande är ett centralt mål för forskarutbildning och annan högre utbildning. Ändå saknas en enhetlig och allmänt vedertagen definition av detta mål. I denna artikel undersöker vi uppfattningar hos forskarhandledare i statsvetenskap om vad kritiskt tänkande är, samt hur de ser på förutsättningarna för kritiskt tänkande som ett moment i forskarutbildningens praktik. I intervjuerna framkommer att det finns en samsyn kring vad som är kärnan i kritiskt tänkande, men att somliga därutöver ger begreppet en utökad innebörd. Skillnaderna i synsätt verkar framför allt ha att göra med vetenskapsteoretisk orientering. Vad gäller uppfattningarna om kritiskt tänkande i forskarutbildningens praktik menar alla att det kritiska tänkandet är utsatt för hot från olika håll. Det finns dock en skillnad i att vissa betonar hot på institutionsnivå medan andra snarare betonar strukturella faktorer som regelsystem och finansieringsramar.

Vi menar att det inte är önskvärt att försöka tvinga fram något gemensamt synsätt, men att det är viktigt att påvisa existerande skillnader i syfte att underlätta diskussioner och synliggöra tolkningsutrymmet för detta examensmål. Genom att även belysa de konkreta förutsättningarna för att lära ut kritiskt tänkande talar vår artikel dels till en akademisk litteratur om kritiskt tänkande i högre utbildning, dels till en aktuell debatt om universitetets roll och villkor.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Sara Kalm, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Sara Kalm är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hon forskar främst om migrationspolitik, medborgarskap och sociala rörelser, och hon undervisar i statsvetenskap och internationella relationer.

Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Magdalena Bexell är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning rör frågor om ansvar och legitimitet i internationellt samarbete kring hållbar utveckling. Hon undervisar på kurser i statsvetenskap, utvecklingsstudier och internationella relationer.

Publicerad

2017-11-27

Referera så här

Kalm, S., & Bexell, M. (2017). Kritiskt tänkande i forskarutbildningen – handledares röster om ett betydelsefullt examensmål. Högre utbildning, 7(2), 1–17. https://doi.org/10.23865/hu.v7.1026

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

kritiskt tänkande, forskarutbildning, självständighet, kreativitet, marknadisering