Tid, process och progression: Att gå från nybörjare till forskare i en (tidspressad) forskarutbildning

Författare

  • Sabine Gruber Mittuniversitetet, Sverige
  • Kristina Gustafsson Linnéuniversitetet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3612

Abstract

Denna text är en reflektion över hur en forskarutbildningskurs kan designas för att ge förutsättningar för lärprocesser som understödjer progression mot självständiga färdigheter avseende vetenskaplig metod, forskningsetik och analys. Reflektionen tar avstamp i de utmaningar som det innebär att ge tid för fördjupning i en alltmer tidspressad och standardiserad forskarutbildning. Med kursen Etnografisk forskning i socialt arbete (7.5 hp) som exempel och med stöd av kursdeltagares skriftliga utsagor om kursen diskuterar författarna skapandet av en kurs där det finns gott om tid, där deltagarnas avhandlingsprojekt står i fokus för kursupplägg och innehåll och där den pedagogiska ambitionen är att stödja ett långsiktigt lärande. Ytterst reser reflektionen frågor om vad som händer med kursutbud och kvalitet i en forskarutbildning där kraven på tidseffektivitet ständigt ökar.

ENGLISH ABSTRACT

Time, process, and progression: from beginner to researcher in (time-pressed) third cycle education
This text seeks to reflect on how third cycle-courses can be designed providing conditions for learning processes supporting progression towards independent skills regarding scientific method, research ethics and analysis. One basis for these reflections is the contemporary challenge of providing time for in-depth learning in an increasingly time-pressured standardized doctoral program. Another basis is the course “Ethnographic research in social work” (7,5 credits) which forms an empirical example as well as course participants’ written statements about the course. The authors discuss the creation of this course which includes plenty of time, where participants’ dissertation projects are in focus for the course structure and content, and where the pedagogical ambition is to support a long-term in learning. The reflection raises questions about what happens with quality in third cycle-courses when demands on time efficiency are continuously increasing.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-12-13

Referera så här

Gruber, S., & Gustafsson, K. (2022). Tid, process och progression: Att gå från nybörjare till forskare i en (tidspressad) forskarutbildning. Högre utbildning, 12(3), 31–37. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3612

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

forskarutbildning, färdigheter, progression, självständighet, tid, autonomy, skills, third cycle education, time