Å utvikle digital kompetanse gjennom refleksjon over kroppslige og emosjonelle erfaringer – en lærerutdanners erfaringer

Författare

  • Trine Ørbæk Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3767

Abstract

I denne artikkelen stilles det spørsmål om hvordan refleksjoner over kroppslige og emosjonelle erfaringer kan ha betydning for utvikling av lærerutdanneres digitale kompetanse. Datamaterialet i denne autoetnografiske studien er refleksjonsnotater fra en lærerutdanners digitale undervisning våren 2021, som anvendes til å belyse forskningsspørsmålene: Hvilke kroppslige og emosjonelle erfaringer kommer til uttrykk når en lærerutdanner underviser digitalt? Hvilken betydning har disse kroppslige og emosjonelle erfaringene for hennes valg i undervisningsøyeblikket? Og hvilken betydning kan refleksjoner over kroppslige og emosjonelle erfaringer ha for utvikling av lærerutdanneres digitale kompetanse? Ved å anvende Deweys forståelse av erfaring og Fuchs’ begreper kroppslig resonans og mellomkroppslig samspill får analysen fram hvordan det å undervise digitalt skaper affekter og emotiver som får betydning for hvilke valg lærerutdanneren gjør i undervisingsøyeblikket, for relasjonen til studentene og for lærerutdannerens opplevelse av sin egen undervisning. Funnene viser også at refleksjoner over affektive og emotive erfaringer fra digital undervisning bidrar til å synliggjøre lærerutdannerens implisitte profesjonskunnskap, og med det gjøre erfaringene betydningsfulle i lærerutdannerens utvikling av egen undervisningspraksis både digitalt og på campus.

ENGLISH ABSTRACT

Developing digital competence through reflection on bodily and emotional experiences – a teacher educator’s experience
This article asks how reflections on bodily and emotional experiences can have impact on the development of teacher educators’ digital competence. The data material in this autoethnographic study are reflection notes from a teacher educator’s digital teaching in the spring of 2021, which are used to illuminate the research questions: What bodily and emotional experiences are expressed when a teacher educator teaches digitally? What significance do these bodily and emotional experiences have for her choices at the moment of teaching? And what significance can reflections on bodily and emotional experiences have for the development of teacher educators’ professional digital competence? By applying Dewey’s understanding of experience and Fuchs’ concepts of bodily resonance and interbody interaction, the analysis reveals how digital teaching creates affective and emotive experiences that have an impact on the choices the teacher educator makes at the time of teaching, for the relationship with students and for the teacher educator’s experience of her own teaching. The findings also show that reflections on affective and emotive experiences from digital teaching help to highlight the teacher educator’s implicit professional knowledge and thereby make the experiences significant in the teacher educators’ development of their own teaching practice digitally and on campus.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-11-30

Referera så här

Ørbæk, T. (2022). Å utvikle digital kompetanse gjennom refleksjon over kroppslige og emosjonelle erfaringer – en lærerutdanners erfaringer. Högre utbildning, 12(3), 1–14. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3767

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

lærerutdanning, kroppslig resonans, mellomkroppslig samspill, autoetnografi, digital kompetanse, autoethnography, teacher education, bodily resonance, embodied interaffectivity, digital competence