Workshop – att skapa rum för möten som kan förändra

  • Anne-Charlotte Ek
  • Camilla Safrankova

Abstract

Hur kan workshopformatet träna den kritiska förmågan? Förtrogna med det genusvetenskapliga och feministiska fältet presenterar artikelförfattarna workshop som en lämplig arbetsform inom högre utbildning. Författarna argumenterar för att workshops möjliggör demokratiska utforskande processer där förmågor som att lyssna, analysera, tolka och argumentera tränas. I artikeln diskuteras nödvändiga villkor och praktiska förutsättningar för hur vi som lärare kan iscensätta studentaktiva undersökningar där den egna förförståelsen både kan och bör utmanas. I workshopen finns utrymme för delaktighet och ofärdiga tankar. Studenter såväl som lärare tränas i att hantera intressemotsättningar och oväntade uttolkningar av workshopens gemensamma material, nödvändiga kompetenser för såväl ett kritiskt som ett demokratiskt förhållningssätt. Författarna exemplifierar hur planering och genomförande av workshops organiseras, diskuterar vikten av välkomnande, disponerandet av tid, betydelsen av möten och att hantera ”oönskade” bidrag. Man understryker att tillit är en nödvändig förutsättning liksom insikten att makt finns närvarande i alla möten. Avslutningsvis problematiseras mångfald, tolerans och konsensus; begrepp som ofta associeras till demokratiska utbildningspraktiker.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2015-06-25
Referera så här
Ek, A.-C., & Safrankova, C. (2015). Workshop – att skapa rum för möten som kan förändra. Högre Utbildning, 5(2), 87-97. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/767
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
workshop, pedagogiska möten, tillit, makt, kritiskt tänkande, delaktighet